Dossiers legislatius

Els dossiers legislatius contenen un recull de documentació relacionada amb determinats projectes i proposicions de llei que s'estan tramitant al Parlament i s'actualitzen fins a l'aprovació de la corresponent llei. Tenen com a finalitat oferir als diputats i als grups parlamentaris informació relativa al marc jurídic, tramitacions parlamentàries anteriors relacionades i bibliografia sobre la matèria que s'està legislant. També aporten normativa comparada i altra informació d'especial interès sobre la matèria.

Més informació

Dossiers legislatius
Número ContingutData
DL núm. 100 Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme25/03/2022
DL núm. 99 Projecte de llei de foment de l'associacionisme28/03/2022
DL núm. 98 Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 202216/11/2021
DL núm. 97 Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles01/02/2022
DL núm. 96 Proposició de llei per a la internalització del transport sanitari12/11/2021
DL núm. 95 Projecte de llei de la ciència de Catalunya23/08/2021
DL núm. 94 Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional13/07/2021
DL núm. 93 Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic 17/01/2022
DL núm. 92 Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic català30/11/2020
DL núm. 91 Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya22/10/2020
DL núm. 90 Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana06/10/2020
DL núm. 89 Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat15/06/2020
DL núm. 88 Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient04/02/2020
DL núm. 87 Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica19/06/2020
DL núm. 86 Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista22/06/2020
DL núm. 85 Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista21/11/2019
DL núm. 84 Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya04/02/2020
DL núm. 83 Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica05/11/2019
DL núm. 82 Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular05/11/2020
DL núm. 81 Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil09/05/2019
DL núm. 80 Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari26/04/2019
DL núm. 79 Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya20/12/2018
DL núm. 78 Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants i Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat 12/12/2018
DL núm. 77 Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació14/05/2019
DL núm. 76 Projecte de llei d'ordenació del litoral28/01/2019
DL núm. 75 Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger19/10/2018
DL núm. 74 Proposició de llei d'espais agraris10/10/2018
DL núm. 73 Projecte de llei de contractes de serveis a les persones11/02/2019
DL núm. 72 Projecte de llei vitivinícola de Catalunya 11/07/2018
DL núm. 71 Proposició de llei d'espais agraris29/09/2017
DL núm. 70 Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció 28/09/2017
DL núm. 69 Proposició de llei de creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat27/09/2017
DL núm. 68 Projecte de llei de contractes de serveis a les persones18/09/2017
DL núm. 67 Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi 28/06/2017
DL núm. 66 Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya21/03/2017
DL núm. 65 Projecte de llei de comerç, serveis i fires 03/07/2017
DL núm. 64 Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació14/02/2017
DL núm. 63 Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 201721/12/2016
DL núm. 62 Projecte de llei creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya18/11/2016
DL núm. 61 Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat de Catalunya12/12/2016
DL núm. 60 Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger26/10/2016
DL núm. 59 Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme06/07/2017
DL núm. 58 Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària19/10/2016
DL núm. 57 Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis15/11/2016
DL núm. 56 Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior27/10/2016
DL núm. 55 Proposició de llei de l'aprofitament de l'excedent alimentari20/10/2016
DL núm. 54 Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals13/09/2017
DL núm. 53 Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès29/07/2016
DL núm. 52 Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys23/09/2016
DL núm. 51 Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació pública18/09/2017
DL núm. 50 Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic31/05/2016
DL núm. 49 Proposició de llei de regulació dels règims d'inelegibilitat i d'incompatibilitats i dels conflictes d'interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya 02/06/2016
DL núm. 48 Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives 30/06/2016
DL núm. 47 Projecte de llei de l'arquitectura02/05/2016
DL núm. 46 Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes31/03/2016
DL núm. 45 Proposició de llei de reforma horària 04/01/2017
DL núm. 44 Projecte de llei del canvi climàtic13/07/2016
DL núm. 43 Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut 08/07/2015
DL núm. 42 Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya06/05/2015
DL núm. 41 Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior08/07/2015
DL núm. 40 Projecte de llei del sòl d'ús agrari21/05/2015
DL núm. 39 Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya11/03/2015
DL núm. 38 Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes11/03/2015
DL núm. 37 Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica26/02/2015
DL núm. 36 Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya02/02/2015
DL núm. 35 Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya16/03/2015
DL núm. 34 Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat06/07/2015
DL núm. 33 Projecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals 15/12/2014
DL núm. 32 Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya29/12/2014
DL núm. 31 Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/200815/06/2015
DL núm. 30 Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya25/06/2015
DL núm. 29 Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives15/12/2014
DL núm. 28 Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català 08/07/2015
DL núm. 27 Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits27/03/2015
DL núm. 26 Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital 16/07/2014
DL núm. 25 Projecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya30/06/2014
DL núm. 24 Projecte de llei de cooperatives01/09/2014
DL núm. 23 Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema27/05/2014
DL núm. 22 Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació20/03/2014
DL núm. 21 Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera24/03/2014
DL núm. 20 Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport16/06/2014
DL núm. 19 Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública 24/01/2014
DL núm. 18 Projecte de llei del voluntariat04/06/2015
DL núm. 17 Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic27/11/2013
DL núm. 16 Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya09/03/2015
DL núm. 15 Projecte de llei de governs locals de Catalunya24/07/2015
DL núm. 14 Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes17/06/2014
DL núm. 13 Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia02/09/2014
DL núm. 12 Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes15/04/2015
DL núm. 11 Proposició de llei sobre el règim especial d'Aran02/09/2014
DL núm. 10 Proposició de llei d'horaris comercials i determinades activitats de promoció14/06/2013
DL núm. 9 Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en les relacions de consum en l'àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics de consum pel Directori de serveis públics de consum 21/07/2014
DL núm. 8 Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana25/08/2014
DL núm. 7 Projecte de llei d'accessibilitat18/06/2014
DL núm. 6 Proposició de llei electoral de Catalunya18/02/2015
DL núm. 5 Projecte de llei de consultes populars no referendàries29/02/2012
DL núm. 4 Projecte de llei de promoció de l'activitat econòmica16/11/2011
DL núm. 3 Projecte de llei d'agilitat i reestructuració16/11/2011
DL núm. 2 Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació16/11/2011
DL núm. 1 Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública 14/05/2015