DL núm. 92 - Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic català

Actualització: 4 de gener de 2021

Decaiguda per finiment de la legislatura

Proposició de llei

Marc jurídic. Normativa

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Actes no legislatius

Normativa estatal

BOE. Código de la función pública

Tramitació parlamentària

Normativa catalana

Dret comparat

Comunitats autònomes

BOE. Código de la Función Pública. Normativa Autonómica

Legislació estrangera

Marc jurídic. Jurisprudència

Jutjat Contenciós Administratiu

Tribunal Superior de Justícia

Tribunal Suprem

Audiència Nacional

Tribunal Constitucional

Tribunal de Justícia de la Unió Europea

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Portals web i Informes

Activitat parlamentària sobre la matèria