DL núm. 36 - Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Actualització: 15 de juliol de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 15/2015, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa UE

Normativa estatal

Normativa catalana

Dret comparat

Legislació estrangera

Jurisprudència Constitucional

Documentació rellevant

Activitat parlamentària sobre la matèria

Portals web d'Agències de Qualitat Universitària i EEES

Bibliografia