DL núm. 64 - Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Actualització: 14 de febrer de 2017

Decaigut per finiment de la legislatura.

Projecte de llei

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Consell d'Europa

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Normativa catalana

Dret comparat

Jurisprudència

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia