En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Pla d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

Objectius

Des d'una perspectiva jurídica, l'acció exterior del Parlament té l'objectiu de donar compliment a obligacions derivades de normes de dret internacional.

En el pla polític, els objectius de l'acció exterior són, entre altres, la promoció dels valors de la democràcia i els drets humans, i la promoció de l'assistència tècnica i la cooperació amb estats tercers.

Els objectius de tipus econòmic de l'acció exterior del Parlament són, essencialment, la promoció de sectors estratègics o d'excel·lència de l'economia catalana, i també d'interessos en el marc de la mundialització de l'economia.

 

Finalitats estratègiques

Desenvolupament Institucional

Treball en xarxa

Valor reputacional

Increment de la participació internacional

 

Beneficis

El Parlament de Catalunya té un pla estratègic per:

- Donar compliment al mandat normatiu de projecció exterior de la Generalitat.

- Permetre defensar els interessos de la Generalitat de manera més proactiva en els àmbits internacional i europeu.

- Ajudar a superar la infrautilització de mecanismes i procediments que permeten l'accés a informació i actuació internacional.

- Donar transparència i visibilitat a l'acció internacional de la institució.

 

Fonament jurídic

- Estatut d'autonomia de Catalunya (títol V, capítols II i III).

- Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

- Llei 21/2003, del 4 de juliol, de foment de la pau.

- Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

 

Principals propostes d'actuació

- Promoure la participació en organismes i organitzacions internacionals.

- Fomentar una cooperació interparlamentària permanent.

- Complir el mandat normatiu de participació en el marc de la Unió Europea.

 

 

Països prioritaris i àrees geogràfiques preferencials

Criteris:
1. Dimensió institucional comuna
2. Cooperació institucional
3. Vincles culturals, històrics i econòmics
4. Parlaments no estatals amb acció exterior


foto cicle de la dona