En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

La Mesa del Parlament ha adoptat dos acords per a donar compliment a la disposició addicional primera de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular, en la redacció donada per la Llei 7/2014, del 25 de juny, de modificació de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular. Aquesta disposició addicional estableix que el Parlament, per a facilitar la signatura electrònica en la presentació d'una iniciativa legislativa popular, ha de «dictar les instruccions pertinents per a garantir l'eficàcia i la seguretat d'aquest mitjà telemàtic».

Proposicions de llei d'iniciativa legislativa popular

Pàgina 1 de 1

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció