Arxiu, Biblioteca i Consultes. Recursos documentals i serveis del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació

Actualització: 15 de febrer de 2024

El Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació

La funció del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació és donar informació als diputats, als grups parlamentaris i als òrgans i serveis de la cambra perquè puguin portar a terme les funcions que el Parlament té estatutàriament encomanades. Així mateix, també gestiona, conserva i difon el fons documental del Parlament.

Dossiers i productes documentals

Imatge representativa

Productes documentals de temàtica parlamentària

Dossiers sobre l'activitat parlamentària de la cambra catalana

Informació sobre els òrgans parlamentaris, els membres de la cambra i les iniciatives parlamentàries

Espais de documentació de les comissions, grups de treball i intergrups

Informació sobre els àmbits temàtics de la comissió

Dossiers temàtics

Informació sobre temes d'àmbit parlamentari i d'actualitat

Dossiers legislatius

Informació sobre determinats projectes i proposicions de llei en tràmit

Guies de recursos

Recull de fonts d'informació sobre un àmbit temàtic

Bibliografies temàtiques

Selecció bibliogràfica sobre temes d'interès parlamentari

Arxiu

Imatge representativa

Fons documentals de l'Arxiu

L'Arxiu custodia la documentació fruit de l'activitat de la cambra, tant parlamentària com administrativa, des de la seva inauguració l'any 1980 fins a l'actualitat. També conserva fons històrics que han ingressat per donacions o restitucions, destacant especialment la documentació del Parlament català de la República dels anys 1932-1939.

Quadre de classificació

El quadre de classificació del Parlament de Catalunya és l'eina que permet organitzar la documentació i la informació de forma estructurada sobre la base de les funcions i les activitats de l'ens.

Registre d'eliminacions

El Registre d'eliminacions detalla quina documentació ha estat eliminada, en quin moment i sobre la base de quina norma.

Normes d'accés i avaluació documental

Les normes d'accés i avaluació documental (NAAD) estableixen el règim d'accés general i la disposició (conservació o eliminació de la documentació avaluada).

Biblioteca

La Biblioteca del Parlament està especialitzada en ciències jurídiques, dret públic i ciències socials. També en destaquen les col·leccions especials, com són els fons històrics i cartells de la República, els llibres escrits per diputats o sobre diputats i el fons de programes i cartells electorals. El catàleg consta de més de 54.300 registres, i des de l'any 2015 està integrat en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC).

Imatge representativa

Novetats i premsa diària

Memòria, fons històrics i col·leccions especials més rellevants

Restitució de la família Perxés

Documentació del Parlament de Catalunya de l'època republicana (1932-1939) referent als comicis electorals, a la constitució de la cambra i a l'activitat legislativa. Entre la documentació administrativa destaca la relativa a la gestió dels recursos humans.

Restitució de l'Arxiu Nacional de Catalunya dels documents de Salamanca

Documentació parlamentària i administrativa de la cambra catalana que va ser espoliada per les tropes franquistes quan van entrar al Palau del Parlament al febrer del 1939. Amb el temps van ser traslladats a l'Arxiu Històric Nacional, Secció Guerra Civil, de Salamanca. En compliment de la Llei de l'Estat 21/2005, del 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica (BOE 276, 18.11.2005), van ser retornats a l'Arxiu Nacional de Catalunya el 2006 i, anys més tard, a l'octubre del 2015, van ser restituïts al Parlament.

Donació de Maria Teresa Villamartín

Col·lecció de diaris de sessions del Parlament de Catalunya (1932-1939) formada per cinc volums enquadernats que recullen un total de 259 diaris de sessions. Conté, a més, un volum recapitulatiu titulat: Resum de deliberacions des de la constitució fins el dia 5 d'octubre del 1934.

Llibres escrits per diputats o sobre diputats

Fons format per obres escrites per diputats, referides a la temàtica objecte de l'especialització de la biblioteca, o per llibres que contenen biografies de diputats

Diputats del Parlament de Catalunya (1932-1939) - Bibliografia escrita per/sobre diputats

Fons Marcel·lí Domingo

Documentació personal, política i periodística d'aquest destacat polític: cartes, targetes de visita, convits i invitacions, homenatges, articles de premsa, publicacions periòdiques, fullets i fulls solts, cartells, discursos i conferències, mítings, manifestos i entrevistes, fotografies i dibuixos.

Donació de Josep Fornas

Documentació sobre la història política de Catalunya des de la Primera República fins als anys de la postguerra i es compon de 6.691 llibres, 2.356 fullets, 2.400 fulls solts, 335 cartells i 1.203 títols d'hemeroteca del segle XIX. Atès el seu valor històric, s'està digitalitzant amb finalitats de preservació i de difusió.

Donació de Josep Mainar i Pons

Documentació sobre les obres d'habilitació del Palau del Parlament fetes durant els anys 1932-1933 per a acollir la seu de la cambra catalana. En destaquen els informes i les memòries sobre les obres, factures i pressupostos dels industrials, la memòria dels treballs fets a la Biblioteca i l'Àlbum Tarradellas de fotografies de l'edifici.

Fons de programes i cartells electorals

Exposicions

Informació de les exposicions fetes amb fons de l'Arxiu i de la Biblioteca del Parlament.

Eines i recursos

Tesaurus del Parlament

Referències i citacions bibliogràfiques. Criteris de redacció

Dialnet

Bases de dades jurídiques