Administració parlamentària

L'Administració parlamentària dona suport tècnic i administratiu als diputats i els òrgans de la cambra en l'acompliment de les seves funcions. Vegeu-ne l'organització i la composició. Consulteu els Estatuts del règim i el govern interiors, la Relació de llocs de treball i la Relació de càrrecs de confiança en format PDF.

Consulteu la representació gràfica de l'Organigrama del Parlament


 • Gabinet de Presidència

  Al Gabinet de Presidència li correspon d'assistir tècnicament i administrativament el president del Parlament en les seves funcions.

 • Secretaria General

  La Secretaria General és l'òrgan superior de l'Administració parlamentària. El secretari general és el cap del personal i dels serveis del Parlament i compleix funcions d'assessorament de la Mesa i la Junta de Portaveus.

 • Serveis Jurídics

  Els lletrats del Parlament actuen com a assessors en les tasques parlamentàries, principalment de les comissions, i preparen estudis i informes jurídics.

 • Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans

  Corresponen a la Direcció de Govern Interior l'assessorament, la gestió i el control en les matèries de personal i de govern interior.

 • Direcció d'Estudis Parlamentaris

  La Direcció d'Estudis Parlamentaris té com a funció principal donar informació als diputats, als grups parlamentaris i als òrgans i serveis de la Cambra, perquè puguin portar a terme les funcions que el Parlament té estatutàriament encomanades.

 • Direcció d'Informàtica - Departament d'Informàtica i Telecomunicacions

  Corresponen al Departament la coordinació dels àmbits funcionals de gestió i de sistemes; la planificació, el control i la gestió de la xarxa i, en general, de la integració de tecnologies de telecomunicació.

 • Direcció de Gestió Parlamentària - Departament de Gestió Parlamentària

  En el Departament de Gestió Parlamentària s'integren les àrees de Registre i de Distribució de Documents, de Mesa i de Junta de Portaveus, de Ple i de la Diputació Permanent i de Comissions i de Ponències, i l'Oficina de Suport als Òrgans Parlamentaris.

 • Oficina d'Aran

  L'Oficina d'Aran té els objectius específics d'establir una comunicació contínua entre les institucions araneses i el Parlament de Catalunya i de vetllar perquè la realitat aranesa sigui tinguda en compte en el marc dels treballs parlamentaris.

 • Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea

  L'Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea té com a funció principal l'assessorament i el suport als òrgans del parlament en matèria de dret internacional públic i dret de la Unió europea així com en la participació en organitzacions i conferències internacionals de cooperació interparlamentària i en les institucions de la Unió Europea.

 • Oficina de Contractació

  L'Oficina de Contractació té com a finalitat coordinar i assessorar la contractació que té lloc al Parlament de Catalunya amb criteris tècnics i de seguretat jurídica.

 • Oficina Pressupostària

  L'Oficina Pressupostària del Parlament, sota la dependència de la presidència de la cambra, és l'encarregada d'efectuar el seguiment i el control de l'execució del pressupost de la Generalitat.

 • Departament de Comunicació

  El Departament de Comunicació s'ocupa de les relacions amb els mitjans de comunicació i les oficines de premsa dels grups parlamentaris i les institucions, així com de produir, realitzar i enregistrar les sessions de Ple i de comissions, i els actes institucionals.

 • Departament d'Edicions

  El Departament d'Edicions s'ocupa de la producció de les publicacions oficials del Parlament (Butlletí Oficial i Diari de Sessions) i de l'impuls, la gestió i la supervisió de l'edició d'obres i treballs de caràcter divulgatiu, històric i jurídic. També li correspon gestionar i coordinar les tasques de transcripció de les sessions parlamentàries, fer-ne la correcció subsegüent i revisar lingüísticament les dites transcripcions.

 • Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat

  El Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat coordina i supervisa l'elaboració del Pla director general del Parlament; dóna assessorament tècnic als òrgans de la cambra en les matèries relatives als projectes d'obres i instal·lacions, i elabora l'avantprojecte del pressupost d'obres de manteniment i de compres relatius a les diferents àrees.

 • Departament de Relacions Institucionals

  Corresponen al Departament de Relacions Institucionals les funcions d'organitzar i supervisar el protocol del Parlament i els actes a què assisteixen el president de la cambra, els òrgans representatius d'aquesta i les delegacions designades amb aquesta finalitat, i també atendre les delegacions institucionals externes. Així mateix, atendre les visites al Parlament, tant les del públic en general com les dels centres educatius, i la projecció de la imatge institucional del Parlament.

 • Departament d'Assessorament Lingüístic

  El Departament d'Assessorament Lingüístic té sota la seva responsabilitat l'elaboració i el manteniment del llibre d'estil de redacció dels textos aprovats pel Parlament, tant pel que fa a la correcció normativa i el registre lingüístic com pel que fa a la tècnica de redacció i l'estructura formal.

 • Oïdoria de Comptes i Tresoreria

  L'Oïdoria de Comptes i Tresoreria s'ocupa de la comptabilitat del Parlament, la fiscalització prèvia de les despeses, la realització material dels pagaments i la percepció dels ingressos. Presta assessorament tècnic als òrgans del Parlament que li ho demanen.