Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans

Funcions

Correspon a la Direcció de Govern Interior: l'assessorament, la gestió i el control en les matèries de personal i de govern interior; el desenvolupament i l'aplicació de les instruccions de la Mesa del Parlament i del secretari general sobre la política de personal; la participació en les negociacions sobre les condicions de treball del personal, i l'organització i la direcció dels serveis generals d'assistència no administrativa de l'Administració parlamentària.

La Direcció de Govern Interior integra el Departament de Recursos Humans, el qual s'estructura en l'Àrea Tècnica i de Relació de Llocs de Treball, l'Àrea de Selecció i Provisió de Llocs, l'Àrea d'Administració de Recursos Humans, l'Àrea d'Acció Social i Atenció Personal, l'Àrea d'Organització i Desenvolupament de Recursos Humans i l'Àrea de Serveis Generals.

Departament de Recursos Humans

Correspon al Departament de Recursos Humans: la planificació i la gestió dels processos selectius per a l'accés a la funció pública parlamentària; la provisió de llocs de treball; la gestió de l'oferta pública d'ocupació; la definició i la planificació de la carrera professional i la promoció del personal; la gestió de les situacions administratives del personal; el control horari i d'absències del personal i el règim de la jornada de treball; la coordinació i la participació en els programes i activitats de seguretat i higiene; la coordinació de les actuacions referents a l'organització i a l'estructura del Parlament, valoració de llocs de treball i classificació de personal; la gestió de les diferents línies d'acció social del personal, i la coordinació i la supervisió dels serveis generals.

El Departament de Recursos Humans s'estructura en les àrees següents: l'Àrea de Selecció i Provisió de Llocs, que confecciona l'oferta pública d'ocupació, atén el diferents contenciosos i planifica i gestiona els processos públics de selecció i provisió; l'Àrea d'Administració de Recursos Humans, que gestiona les incidències que afecten la vida administrativa del personal del Parlament; l'Àrea d'Acció Social i Atenció Personal, que coordina i gestiona les línies d'acció social i les convocatòries d'ajuts extraordinaris; l'Àrea d'Organització i Desenvolupament de Recursos Humans, que estudia i tramita les propostes de modificació d'estructures organitzatives i funcionals, gestiona la relació de llocs de treball i la formació del personal del Parlament, i l'Àrea de Serveis Generals, que organitza i dirigeix el treball del personal auxiliar de serveis generals en funció de les necessitats de l'activitat parlamentària.

Estructura

  • Director de Govern Interior

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.