Plànol del Saló de sessions

Quan la legislatura ha acabat o quan la cambra ha estat dissolta les funcions que té encomanades són complertes per la Diputació Permanent. Vegeu-ne la composició.

La Diputació Permanent es compon de vint-i-tres membres, designats pels grups parlamentaris en proporció al seu nombre de components, i és presidida pel president o presidenta del Parlament. La composició dels grups parlamentaris, doncs, inclou únicament els diputats i diputades que són membres de la dita Diputació Permanent.