Oferta pública d'ocupació - Concursos oposicionsOferta pública d'ocupació

D'acord amb el Pla de reducció de la despesa aprovat per la Mesa del Parlament l'1 de juny de 2010, i el Pla d'austeritat aprovat per la Mesa del Parlament en la sessió tinguda el 21 de gener de 2011, que encara està en vigor, no hi ha hagut cap oferta pública d'ocupació durant els exercicis 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.Models d'exàmens d'anteriors convocatòries

Escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d'analista administrador o analista administradora de portals d'informació del Parlament de Catalunya (EN CURS)

Concurs oposició lliure per a proveir onze places d'uixer o uixera del Parlament de Catalunya (EN CURS)

Concurs oposicio lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de LLetrats del Parlament de Catalunya (EN CURS)Processos selectius finalitzats (concursos oposicions)

Concurs per a proveir temporalment 2 llocs de treball d'analista programador/a i 1 lloc de treball d'analista administrador/a de portals d'informació del Parlament de Catalunya (FINALITZAT)

Concurs oposició lliure per a proveir set places de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (FINALITZAT)

La Mesa del Parlament, per mitjà de l'acord del 16 de maig de 2017, va aprovar d'ampliar en una plaça les sis places que s'havien convocat inicialment. Les set places resultants s'incrementen en dues més per l'acumulació de les places no cobertes en el torn de promoció interna. Per tant, el nombre total de places convocades per a aquest torn lliure és de nou.

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (FINALITZAT)

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d'arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya (FINALITZAT)