Oferta pública d'ocupació - Concursos oposicionsOferta pública d'ocupació

D'acord amb el Pla de reducció de la despesa aprovat per la Mesa del Parlament l'1 de juny de 2010, i el Pla d'austeritat aprovat per la Mesa del Parlament en la sessió tinguda el 21 de gener de 2011, no hi ha hagut oferta pública d'ocupació durant els exercicis 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.Temaris

Acord de la Mesa del Parlament d'aprovació dels temaris generals de les proves selectives per a l'accés com a funcionaris de carrera als subgrups de classificació professional A1 i A2 del Parlament de CatalunyaModels d'exàmens d'anteriors convocatòries

Escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris

Convocatòria d'un concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball d'oïdor o oïdora de comptes del Parlament de Catalunya, adreçat a funcionaris interventors de la Generalitat de Catalunya o de l'administració local (500-00009/13)

Termini per presentar la memòria del 16 al 25 de setembre de 2023 (aquest inclòs). Convocatòria per a la defensa de la memòria i de l'entrevista: 9 d'octubre de 2023.

Convocatòria d'un concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic o tècnica de contractació de l'Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions públiques catalanes (500-00007/13)

Convocatòria d'un concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic superior o tècnica superior en matèria de recursos humans del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions públiques catalanes (500-00008/13)

Convocatòria d'un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball de tècnic o tècnica d'imatge i so del Departament de Comunicació que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2023 i el 2025 (501-00010/13)

Convocatòria d'un concurs oposició lliure per a l'estabilització de l'ocupació temporal d'una plaça d'analista programador o analista programadora (501-00007/13)

Convocatòria d'un procés selectiu per a l'estabilització de l'ocupació temporal de quatre places de funcionari o funcionària de carrera de l'agrupació professional de personal subaltern, com a uixers de suport de la Direcció de Govern Interior del Parlament de Catalunya, reservat a persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (501-00008/13)

Convocatòria de la prova de llengua catalana el dia 27 d'octubre de 2023, a les 9 hores a la seu del Parlament.

Convocatòria dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal de diverses places del Parlament de Catalunya, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits (501-00009/13)