Comissions

Comissions legislatives dissoltes

 • Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (CGAPH)

  Àmbits: Administracions públiques i sector públic. Administració electrònica i formació del personal. Cooperació amb l'Administració local. Processos electorals. Afers religiosos. Habitatge i promoció i gestió del patrimoni públic d?habitatge. Edificació. Polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics. Qualsevol altra competència del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

  Àmbits: Atenció ciutadana, informació i difusió de l'activitat, els recursos, els serveis i els programes de l'Administració, i sistemes d'informació i gestió corporativa de la Generalitat. Esports. Desplegament de l'autogovern. Polítiques de dones. Mitjans de comunicació, telecomunicacions i societat de la informació. Qualsevol altra competència del Departament de Presidència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

  Àmbits: Política econòmica. Entitats de crèdit. Mercat de valors. Deute públic i tutela financera dels ens locals. Promoció i defensa de la competència. Sector assegurador. Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa. Fiscalització, control financer i retiment dels comptes públics. Gestió de les despeses de personal. Patrimoni de la Generalitat. Gestió dels tributs. Joc i apostes. Licitació de les infraestructures. Direcció de les delegacions territorials del Govern. Qualsevol altra competència del Departament d'Economia i Hisenda que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència (CAECRIT)

  Àmbits: Coordinació de l'acció exterior. Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. Cooperació al desenvolupament. Relacions institucionals. Polítiques de transparència i govern obert. Contractació pública. Memòria democràtica. Qualsevol altra competència del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Ensenyament (CE)

  Àmbits: Política educativa no universitària. Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. Direcció i avaluació dels centres públics i de llurs professors i altre personal. Supervisió i relació amb els centres privats concertats. Planificació de l'oferta educativa. Formació i qualificació professionals. Qualsevol altra competència del Departament d'Ensenyament que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Salut (CS)

  Àmbits: Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Interior (CI)

  Àmbits: Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Territori (CT)

  Àmbits: Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques del sòl. Obres públiques i infraestructures. Transports. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Qualsevol altra competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Cultura (CC)

  Àmbits: Promoció, cooperació i difusió culturals. Patrimoni cultural, arxius i museus. Indústries culturals. Cultura tradicional i popular. Equipaments culturals. Promoció i foment de la llengua catalana. Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Justícia (CJ)

  Àmbits: Administració de justícia. Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil. Dret civil. Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. Notaris i registradors. Mitjans alternatius de resolució de conflictes. Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Treball (CTR)

  Àmbits: Relacions laborals i inspecció de treball. Polítiques d'ocupació i intermediació laboral. Qualificació professional. Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. Qualsevol altra competència en matèria de treball del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Afers Socials i Famílies (CASF)

  Àmbits: Serveis, prestacions i protecció socials. Gent gran. Immigració. Famílies. Joventut, atenció a la infància i a l'adolescència. LGBTI. Acolliment i adopcions. Persones amb discapacitat i dependències. Equipaments assistencials. Inclusió social. Acció comunitària. Xarxa d'equipaments cívics i socials. Sensibilització cívica i social. Suport a entitats i voluntariat. Qualsevol altra competència en matèria d'afers socials i famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Empresa i Coneixement (CEC)

  Àmbits: Comerç interior i artesania. Consum. Turisme. Indústria. Seguretat industrial. Innovació. Energia i mines. Internacionalització de l'empresa catalana. Emprenedoria. Universitats. Qualitat del sistema universitari. Beques que no són competència del Departament d'Ensenyament. Foment de la recerca. Qualsevol altra competència del Departament d'Empresa i Coneixement que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA)

  Àmbits: Polítiques d'agricultura. Polítiques de ramaderia. Polítiques de pesca. Activitats cinegètiques i pesca fluvial. Desenvolupament del món rural. Indústria agroalimentària i polítiques d'alimentació. Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals del medi. Boscos. Qualsevol altra competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS)

  Àmbits: Planificació i qualitat ambientals i canvi climàtic. Aigua. Residus. Serveis meteorològics. Energies renovables. Medi i biodiversitat.

 • Comissió del Reglament

Comissions creades pel reglament dissoltes

 • Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)

  Àmbits: Actua com a òrgan preparatori de les resolucions del Ple, si aquest, d'acord amb el Reglament, s'ha de pronunciar en assumptes que afecten l'estatut dels diputats.

 • Comissió de Peticions (CP)

  Àmbits: Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

 • Comissió de Matèries Secretes o Reservades (CMSR)

  Àmbits: Controla els crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat i de tota altra matèria del Govern i de l'Administració de la Generalitat declarada secreta o reservada, d'acord amb la legislació vigent.

Comissions creades per llei dissoltes

Comissions de seguiment dissoltes

Comissions d'estudi dissoltes

 • Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Cemcord)

  Àmbits: La Comissió ha d'estudiar les mesures de lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica en els àmbits següents: Eines per a evitar la corrupció en l'Administració pública i en les empreses privades i les entitats en llur relació amb l'Administració pública, en general, i en la contractació pública i les subvencions, en particular. Finançament dels partits polítics i de les fundacions que hi estan vinculades. Mecanismes de regeneració democràtica. Pràctiques de bon govern i transparència. Anàlisi de dret comparat. Desenvolupament del Pacte social contra la corrupció. Seguiment de les mesures aprovades pel Parlament en anteriors legislatures en matèria de regeneració democràtica i lluita contra la corrupció i, especialment, de les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política (X legislatura).

 • Comissió d'Estudi del Procés Constituent (CEPC)

  Àmbits: Caràcters i principis marc d'un procés constituent a Catalunya. Identificació de les reformes de canvi social, polític i nacional que han de configurar un procés constituent a Catalunya. Anàlisi de les diverses modalitats d'estructura d'estat i llur expressió constitucional: drets i deures, principis i garanties constitucionals, formes de participació ciutadana, model socioeconòmic i ambiental, i formes d'estat. Anàlisi d'experiències comparades de processos constituents i mecanismes d'implicació, protagonisme i participació ciutadanes en el procés constituent.

 • Comissió d'Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l'Automoció (CEPISA)

  Àmbits: L'objecte de la Comissió és estudiar les mesures que es poden impulsar per a reforçar i potenciar el sector de l'automoció a Catalunya: Analitzar la situació actual del sector. Establir una política per a l'excel·lència de la formació dels treballadors: formació professional dual i formació universitària. Augmentar la competitivitat de les empreses del sector, incloent-hi fabricants i sector auxiliar: polítiques per a la internacionalització, la recerca i la innovació. Possibilitar el posicionament industrial i tecnològic de Catalunya davant dels reptes que afronta el món de la mobilitat: vehicles verds i sostenibles, vehicle compartit, vehicle connectat, serveis de mobilitat avançada a nivell urbà, entre altres. Facilitar polítiques i dotar de noves eines per aprofitar les oportunitats vinculades a l'entrada en altres mercats d'activitats com la indústria aeronàutica, el sector ferroviari o el sector d'instrumentació mèdica.

 • Comissió d'Estudi de l'Emprenedoria i dels Autònoms (CEEA)

  Àmbits: L'objecte de la Comissió és estudiar les mesures i les reformes que es poden impulsar i proposar els canvis legislatius i les polítiques que es poden adoptar per resoldre els problemes del sector de l'emprenedoria i dels autònoms, en concret en l'àmbit de Catalunya, i per afavorir al màxim possible la tasca dels emprenedors i dels autònoms i millorar el desenvolupament del sector, com a motor econòmic de Catalunya.

Comissions d'investigació dissoltes