Comissions

Comissions legislatives

 • Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

  Àmbits: Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Desplegament de l'autogovern. Polítiques esportives. Cooperació amb l'Administració local. Relacions institucionals. Administracions públiques i sector públic. Administració electrònica, formació del personal al servei de les administracions públiques i funció pública. Qualsevol altra competència del Departament de la Presidència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT)

  Àmbits: Telecomunicacions i societat digital. Polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i polítiques d'identitat i confiança digitals. Polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil. Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques de sòl. Habitatge, i promoció i gestió del patrimoni públic d'habitatge, incloses les polítiques de sòl residencial associades. Ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i dels productes d'edificació. Polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Mobilitat i transport. Polítiques de muntanya i litoral. Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l'Administració i coordinació i direcció dels sistemes d'informació. Delegacions territorials de la Generalitat. Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Empresa i Treball (CET)

  Àmbits: Comerç interior i artesania. Consum. Turisme. Indústria, seguretat industrial i mines. Innovació. Internacionalització de l'empresa catalana. Emprenedoria. Relacions laborals i inspecció de treball. Polítiques d'ocupació i intermediació laboral. Qualificació professional en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Empresa i Treball. Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. Qualsevol altra competència del Departament d'Empresa i Treball que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

  Àmbits: Política econòmica. Entitats de crèdit. Mercat de valors. Deute públic i tutela financera dels ens locals. Promoció i defensa de la competència. Programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. Sector assegurador. Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa. Control economicofinancer i de la comptabilitat. Criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions. Supervisió econòmica i pressupostària del sector públic adscrit a la Generalitat. Gestió de les despeses de personal. Patrimoni de la Generalitat. Gestió dels tributs. Joc i apostes. Licitació de les infraestructures. Contractació pública. Difusió de l'activitat del Govern i gestió i comunicació corporativa i institucional de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Qualsevol altra competència del Departament d'Economia i Hisenda que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Igualtat i Feminismes (CIF)

  Àmbits: Polítiques d'igualtat, accessibilitat, igualtat efectiva en el treball i garanties de drets i no-discriminació. Política de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Polítiques de dones. Foment i defensa dels drets humans, polítics i civils. Política d'immigració, refugi i suport a la migració catalana. Polítiques del temps. Qualsevol altra competència del Departament d'Igualtat i Feminismes que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC)

  Àmbits: Coordinació de l'acció exterior. Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. Cooperació al desenvolupament. Foment de la pau. Polítiques de transparència i govern obert. Processos electorals. Regulació i supervisió dels grups d'interès. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Exterior i Transparència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Educació (CE)

  Àmbits: Política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. Direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu. Supervisió i relació amb els centres privats concertats. Planificació de l'oferta educativa de llocs escolars. Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. Formació i qualificació professionals, en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Educació. Qualsevol altra competència del Departament d'Educació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Recerca i Universitats (CRU)

  Àmbits: Universitats. Qualitat del sistema universitari. Beques que no siguin competència del Departament d'Educació. Foment de la recerca, inclosa la recerca en l'àmbit de la salut. Qualsevol altra competència del Departament de Recerca i Universitats que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Acció Climàtica (CAC)

  Àmbits: Planificació i qualitat ambiental, i polítiques davant el canvi climàtic. Aigua. Residus. Serveis meteorològics. Energia i impuls de les energies renovables. Medi natural i biodiversitat. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural (CARPA)

  Àmbits: Polítiques d'agricultura. Polítiques de ramaderia. Polítiques de pesca i afers marítims. Activitats cinegètiques i pesca fluvial. Desenvolupament del món rural. Gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. Gestió forestal. Indústria agroalimentària i polítiques d'alimentació. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Salut (CS)

  Àmbits: Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris, inclosos els de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Interior (CI)

  Àmbits: Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals amb relació al medi, per mitjà del Cos d'Agents Rurals. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Drets Socials (CDS)

  Àmbits: Serveis, prestacions i protecció socials. Joventut. Gent gran. Famílies Infància i adolescència. Acolliment i adopcions. Persones amb discapacitat i dependències. Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials. Inclusió social de les persones amb discapacitat i polítiques de dependència. Acció comunitària. Xarxa d'equipaments cívics i socials. Sensibilització cívica i social, i suport a les entitats i el voluntariat. Qualsevol altra competència del Departament de Drets Socials que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Cultura (CC)

  Àmbits: Promoció, cooperació i difusió cultural. Patrimoni cultural, arxius i museus. Indústries culturals. Cultura tradicional i popular catalana. Equipaments culturals. Promoció i foment de la llengua catalana. Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Justícia (CJ)

  Àmbits: Administració de justícia. Serveis penitenciaris, reinserció i justícia juvenil. Dret civil de Catalunya. Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. Notaris i registradors. Mitjans alternatius de resolució de conflictes. Afers religiosos. Memòria democràtica. Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissions creades pel reglament

 • Comissió de l'Estatut dels Diputats (CED)

  Àmbits: Actua com a òrgan preparatori de les resolucions del Ple, si aquest, d'acord amb el Reglament, s'ha de pronunciar en assumptes que afecten l'estatut dels diputats.

 • Comissió de Peticions (CP)

  Àmbits: Tramita les peticions que els ciutadans fan al Parlament en l'exercici del dret de petició individual o col·lectiva.

 • Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)

  Àmbits: Controla els crèdits destinats a despeses reservades de l'Administració de la Generalitat i de tota altra matèria del Govern i de l'Administració de la Generalitat declarada secreta o reservada, d'acord amb la legislació vigent.

Comissions creades per llei