Comissions

Comissions legislatives

 • Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

  Àmbits: Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local i serveis de comunicació. Desplegament de l'autogovern. Polítiques esportives. Cooperació amb l'Administració local. Relacions institucionals. Administracions públiques i sector públic. Administració electrònica, formació del personal al servei de les administracions públiques i funció pública. Telecomunicacions. Polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i polítiques d'identitat i confiança digitals. Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l'Administració i coordinació i direcció dels sistemes d'informació. Delegacions territorials de la Generalitat. Difusió de l'activitat del Govern i gestió i comunicació corporativa i institucional de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Polítiques de transparència i govern obert, dades obertes i participació i qualitat democràtiques. Processos electorals. Regulació i supervisió dels grups d'interès. Afers religiosos. Qualsevol altra competència del Departament de la Presidència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Empresa i Treball (CET)

  Àmbits: Comerç interior i artesania. Consum. Turisme. Indústria, seguretat industrial i mines. Innovació. Internacionalització de l'empresa catalana. Emprenedoria. Relacions laborals i inspecció de treball. Polítiques d?ocupació i intermediació laboral. Qualificació professional en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Empresa i Treball. Economia social, cooperatives i autoempresa. Societat digital i la confecció i direcció de les polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil. Promoció i defensa de la competència. Qualsevol altra competència del Departament d'Empresa i Treball que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

  Àmbits: Política econòmica. Entitats de crèdit. Mercat de valors. Deute públic i tutela financera dels ens locals. Programes de transferència de fons de la Unió Europea, amb excepció dels de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. Sector assegurador. Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa. Control economicofinancer i de la comptabilitat. Criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions. Supervisió econòmica i pressupostària del sector públic adscrit a la Generalitat. Gestió de les despeses de personal. Patrimoni de la Generalitat. Gestió dels tributs. Joc i apostes. Contractació pública. Qualsevol altra competència del Departament d'Economia i Hisenda que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Igualtat i Feminismes (CIF)

  Àmbits: Polítiques d'igualtat, accessibilitat, igualtat efectiva en el treball i garanties de drets i no-discriminació. Política de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Polítiques de dones. Foment i defensa dels drets humans, polítics i civils. Política d'immigració, refugi i suport a la migració catalana. Polítiques del temps. Qualsevol altra competència del Departament d'Igualtat i Feminismes que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Territori (CT)

  Àmbits: Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques de sòl. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Mobilitat i transport. Polítiques de muntanya i litoral. Licitació de les infraestructures. Les polítiques d'habitatge, que inclouen la planificació territorial sectorial de l'habitatge. La planificació d'habitatges d'obra nova per part de la Generalitat. L'activitat de foment en matèria d'habitatge, tant de la promoció pública i privada d'habitatges com de la rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural. La gestió del patrimoni públic d'habitatges de la Generalitat. Ordenació de l'edificació i control de qualitat del procés i dels productes d'edificació. Polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis històrics així com les actuacions de foment del programa de barris i àrees urbanes d?atenció especial. Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Educació (CE)

  Àmbits: Política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari. Ordenació curricular i innovació del sistema educatiu. Avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores. Direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu. Supervisió i relació amb els centres privats concertats. Planificació de l'oferta educativa de llocs escolars. Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics. Formació i qualificació professionals, en l'àmbit de les competències assignades al Departament d'Educació. Qualsevol altra competència del Departament d'Educació que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Recerca i Universitats (CRU)

  Àmbits: Universitats. Qualitat del sistema universitari. Beques que no siguin competència del Departament d'Educació. Foment de la recerca, inclosa la recerca en l'àmbit de la salut. Qualsevol altra competència del Departament de Recerca i Universitats que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Acció Climàtica (CAC)

  Àmbits: Planificació i qualitat ambiental, i polítiques davant el canvi climàtic. Aigua. Residus. Serveis meteorològics. Energia i impuls de les energies renovables. Medi natural i biodiversitat. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural (CARPA)

  Àmbits: Polítiques d'agricultura. Polítiques de ramaderia. Polítiques de pesca i afers marítims. Activitats cinegètiques i pesca fluvial. Desenvolupament del món rural. Gestió dels programes de transferència de fons de la Unió Europea de caràcter agrari, ramader, pesquer o de desenvolupament rural. Gestió forestal. Indústria agroalimentària i polítiques d'alimentació. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Salut (CS)

  Àmbits: Política sanitària. Servei Català de la Salut. Institut Català de la Salut. Equipaments sociosanitaris, inclosos els de la xarxa de serveis socials. Qualsevol altra competència del Departament de Salut que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió d'Interior (CI)

  Àmbits: Seguretat ciutadana. Trànsit. Emergències i protecció civil. Prevenció, extinció d'incendis i salvament. Espectacles públics i activitats recreatives. Gestió del medi, i protecció i prevenció integrals amb relació al medi, per mitjà del Cos d'Agents Rurals. Qualsevol altra competència del Departament d'Interior que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Drets Socials (CDS)

  Àmbits: Serveis, prestacions i protecció socials. Joventut. Gent gran. Famílies Infància i adolescència. Acolliment i adopcions. Persones amb discapacitat i dependències. Equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials. Inclusió social de les persones amb discapacitat i polítiques de dependència. Acció comunitària. Xarxa d?equipaments cívics i socials. Sensibilització cívica i social, i suport a les entitats i el voluntariat. Tercer sector. Qualsevol altra competència del Departament de Drets Socials que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Cultura (CC)

  Àmbits: Promoció, cooperació i difusió cultural. Patrimoni cultural, arxius i museus. Indústries culturals. Cultura tradicional i popular catalana. Equipaments culturals. Promoció i foment de la llengua catalana. Qualsevol altra competència del Departament de Cultura que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió de Justícia (CJ)

  Àmbits: Administració de justícia. Serveis penitenciaris, reinserció i justícia juvenil. Dret civil de Catalunya. Associacions, fundacions, col·legis professionals i acadèmies. Notaris i registradors. Mitjans alternatius de resolució de conflictes. Memòria democràtica. Qualsevol altra competència del Departament de Justícia que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

 • Comissió del Reglament (CR)

  Àmbits: Elaboració i reforma del Reglament del Parlament.

 • Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació (CAEUEC)

  Àmbits: Coordinació de l'acció exterior. Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. Cooperació al desenvolupament. Foment de la pau. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Exterior i Transparència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.

Comissions creades pel reglament

Comissions creades per llei

Comissions de seguiment

Comissions d'estudi

 • Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (CERIE)

  Àmbits: L'objecte d'aquesta comissió és l'estudi del racisme institucional i estructural a Catalunya en tots els àmbits, des de la seguretat fins a la igualtat d?oportunitats, passant per la representació social, política i econòmica, per a establir una diagnosi compartida sobre les mesures que cal prendre per a evitar qualsevol discriminació racial.

 • Comissió d'Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions (CESMA)

  Àmbits: Estudi per a garantir un model d'atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un marcat caràcter preventiu, d'assistència, rehabilitació i benestar, d'enfocament comunitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de la salut mental i les addiccions.

 • Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre (CEPDE)

  Àmbits: Estudi i seguiment de les mesures de protecció del delta de l'Ebre -davant les amenaces de la regressió, la subsidència, la minva de cabal del riu i les conseqüències del canvi climàtic- proposades i impulsades per les administracions competents i per les entitats territorials i ambientals.

 • Comissió d'Estudi sobre el Model Policial (CEMP)

  Àmbits: La Comissió d'Estudi sobre el Model Policial té com a objecte i abast l'anàlisi i la investigació dels mecanismes de control, avaluació i investigació de les actuacions policials, amb la possibilitat d'implantar mecanismes independents de control i fiscalització d'aquestes actuacions; la revisió del model d'ordre públic i la possibilitat de plantejar-hi canvis; la transparència en la informació i les dades per part del Departament d'Interior, i l'anàlisi de les actuacions de la divisió d'informació dels Mossos d'Esquadra i del seguiment d'activistes polítics i els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials.

 • Comissió d'Estudi sobre el Desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu (CEDSEI)

  Àmbits: L'objecte és garantir un sistema educatiu inclusiu des de l'etapa educativa de zero a tres anys fins a la postobligatòria que reforci l'equitat del sistema i millori l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i necessitats educatives especials, tant en horari lectiu com no lectiu (sortides i colònies, temps de menjador, activitats extraescolars, etc.), i que alhora doni suport a la tasca pedagògica dels docents, que han d'afrontar diàriament una complexitat creixent a les aules.

 • Comissió d'Estudi de la Prevenció i la Gestió dels Incendis Forestals (CEPGIF)

  Àmbits: L'objecte d'aquesta comissió és estudiar la manera de garantir un sistema de prevenció i control d'incendis amb una visió holística, que vagi més enllà de l'extinció dels grans incendis forestals i que posi èmfasi en les propostes de prevenció i de gestió del territori.

 • Comissió d'Estudi sobre el Deute Històric de l'Estat amb Catalunya (CEDHEC)

  Àmbits: Determinar el deute històric de l'Estat amb Catalunya que és fruit dels incompliments i de les polítiques dutes a terme per l'Estat espanyol les darreres dècades.

Comissions d'investigació

Comissions legislatives dissoltes

 • Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT)

  Àmbits: Telecomunicacions i societat digital. Polítiques de ciberseguretat i de serveis d'identificació electrònica, i polítiques d'identitat i confiança digitals. Polítiques d'innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, les dades massives i les tecnologies del mòbil. Política i planificació territorials i urbanisme. Polítiques de sòl. Obres públiques i infraestructures. Carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. Mobilitat i transport. Polítiques de muntanya i litoral. Atenció ciutadana, informació de serveis, programes de l'Administració i coordinació i direcció dels sistemes d'informació. Delegacions territorials de la Generalitat. Qualsevol altra competència del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
  (Vegeu Comissió de Territori)

 • Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC)

  Àmbits: Coordinació de l'acció exterior. Relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea. Cooperació al desenvolupament. Foment de la pau. Polítiques de transparència i govern obert. Processos electorals. Regulació i supervisió dels grups d'interès. Qualsevol altra competència del Departament d'Acció Exterior i Transparència que no estigui atribuïda a cap altra comissió.
  (Vegeu Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació)