Contractacions

Informació facilitada per: Oficina de Contractació

Perfil de contractant

El perfil de contractant inclou totes les dades i les informacions referents a l'activitat contractual del Parlament de Catalunya.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, aquest contingut es mostra a Internet per mitjà d'una connexió segura amb el portal de la Generalitat de Catalunya (si es produeix algun problema en la visualització de la informació, pot ser degut a la configuració de seguretat del vostre navegador).