Registre General del Parlament de Catalunya

Informació facilitada per: Registre General del Parlament

El Registre General del Parlament de Catalunya accepta tots els documents que se li presentin o que rebi, sempre que l'emissor s'identifiqui i signi l'escrit, i que s'adrecin als òrgans de la cambra. El Registre actua també com a finestreta única i accepta -i compulsa si cal, sempre a la vista dels originals- els documents adreçats a les administracions públiques a què fan referència l'article 38.4 de la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per a la qual cosa cal omplir aquesta instància.

Qui presenta el document, que no cal que en sigui l'autor necessàriament, té dret a obtenir-ne una còpia segellada de la primera pàgina, si l'aporta juntament amb l'original, amb el número de registre de l'assentament.

La documentació annexa al document es pot presentar en suport electrònic, sempre que sigui compatible amb els sistemes emprats al Parlament.

La Mesa del Parlament fixa els dies i les hores i, si escau, els terminis en què es poden presentar els documents al Registre.


 

Horari del Registre per al 2019

Obert de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i divendres, de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h.

El Registre també és obert mentre estan reunits la Mesa, la Junta de Portaveus o el Ple del Parlament.

Tancat a la tarda del 2 al 14 de gener, l'1 de març, el 18 i el 23 d'abril, de l'1 al 31 d'agost, el 31 d'octubre i el 5, el 24 i el 31 de desembre.

Calendari de dies inhàbils:

 • - 1 de gener (dimarts), Cap d'Any
 • - 19 d'abril (divendres), Divendres Sant
 • - 22 d'abril (dilluns), Dilluns de Pasqua Florida
 • - 1 de maig (dimecres), Festa del Treball
 • - 10 de juny (dilluns), Dilluns de Pasqua Granada
 • - 24 de juny (dilluns), Sant Joan
 • - 15 d'agost (dijous), dia de l'Assumpció
 • - 11 de setembre (dimecres), Diada Nacional de Catalunya
 • - 24 de setembre (dimarts), Mare de Déu de la Mercè
 • - 1 de novembre (divendres), dia de Tots Sants
 • - 6 de desembre (divendres), dia de la Constitució
 • - 25 de desembre (dimecres), Nadal
 • - 26 de desembre (dijous), Sant Esteve