Activitat parlamentària

 • Lleis aprovades

  Hi trobareu tots els textos legislatius aprovats pel Parlament d'ençà de la I legislatura.

 • Decrets llei

  Els decrets llei són disposicions legislatives provisionals, aprovades pel Govern. Hi trobareu tots els decrets llei tramitats pel Parlament.

 • Iniciatives legislatives

  Llista de les iniciatives que poden cloure en llei del Parlament, a través dels textos presentats pel Govern (projectes de llei), pels grups parlamentaris i membres del Parlament (proposicions de llei) o pels ciutadans (proposicions d'iniciativa legislativa popular), i també la iniciativa legislativa del Parlament davant les Corts Generals (propostes de proposicions de llei al Congrés dels Diputats), amb accés a la consulta dels tràmits de cada expedient en la base de dades SIAP.

 • Mocions aprovades

  Les interpel·lacions poden concloure amb la presentació d'una moció, amb la qual la cambra manifesta la seva posició o fixa objectius i dona instruccions al Govern respecte a la qüestió debatuda.

 • Resolucions adoptades

  El Parlament pot discutir i aprovar resolucions, referides a assumptes d'interès especial i per mitjà de les quals la cambra manifesta una opinió o una voluntat, invita a fer determinades actuacions o dona suport a algú.

 • Base de dades SIAP (Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària)

  Base de dades actualitzada diàriament que permet la consulta dinàmica dels treballs de la cambra i que es completa amb l'accés a les publicacions oficials del Parlament.

 • Legislació institucional

  Normes fonamentals que regeixen el sistema institucional de la Generalitat de Catalunya.

 • Pla d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

  El Pla d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea pretén definir els objectius, les finalitats, els beneficis, els òrgans parlamentaris competents, els països i zones preferencials de cooperació, i les principals línies de l'actuació exterior del Parlament de Catalunya.

 • Declaracions institucionals

  Textos que expressen la posició institucional de la cambra en aspectes que es consideren especialment rellevants.

 • Registre General del Parlament de Catalunya

  El Registre actua com a finestreta única. Accepta els documents i compulsa els que s'han de trametre a altres administracions. La Mesa del Parlament fixa els dies i l'horari de presentació dels documents al Registre.

 • Sessions dels òrgans

  Llistes de les sessions dels òrgans en cada legislatura. En el cas de la Mesa i la Junta de Portaveus s'ofereix, a més, la informació sobre els acords adoptats en cada reunió.