Altres òrgans relacionats amb l'activitat i la tasca parlamentàries

El Parlament elegeix directament membres dels òrgans institucionals de rang estatutari, i participa en l'elecció d'altres càrrecs i membres d'altres òrgans i institucions regulats per les lleis de Catalunya. La regulació vigent de la designació d'aquests membres estableix el procés de deliberació i de votació pel Ple del Parlament de les candidatures proposades pels grups parlamentaris.

La informació sobre les designacions dels membres fa referència estrictament a les que correspon de fer al Parlament.Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges és la institució de la Generalitat que té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats constitucionals i estatutaris, en els àmbits i en la forma determinats per l'Estatut i per les altres lleis que siguin aplicables.
El Síndic de Greuges actua com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, en els àmbits d'actuació que s'especifiquen a la llei de creació.
El Síndic de Greuges, en el compliment de la seva funció de protecció i defensa dels drets i les llibertats, es pot adreçar a totes les autoritats, tots els òrgans i tot el personal de qualsevol administració pública amb seu a Catalunya.
El Ple del Parlament, en sessió convocada amb aquesta única finalitat, elegeix el síndic de greuges per majoria de tres cinquenes parts.

Durada del mandat: 9 anys. No pot ser reelegit per al mandat immediatament posterior.


Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. Depèn orgànicament del Parlament, que li delega les funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis.
La Sindicatura de Comptes té personalitat jurídica pròpia. En l'exercici de les seves funcions, ha d'actuar amb submissió a l'ordenament jurídic i amb total independència respecte dels òrgans i ens públics que té subjectes a fiscalització.
El Ple de la Sindicatura és format per set síndics que designa el Parlament, un dels quals el presideix com a síndic major. El secretari general assisteix al Ple amb veu i sense vot.

Durada del mandat: 6 anys. Renovables una sola vegada.


Oficina Antifrau de Catalunya

L'Oficina Antifrau de Catalunya neix amb la intenció que sigui una de les eines per reforçar les bones pràctiques de l'Administració pública i del sector públic que s'hi relaciona.
Així, la llei crea l'Oficina Antifrau amb l'objectiu de prevenir i investigar possibles casos d'ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús particular d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.
Correspon al Parlament el control de l'actuació de l'Oficina Antifrau i el nomenament i el cessament del director de l'Oficina, d'acord amb el que estableix la llei de creació.

Durada del mandat: 9 anys.


Consell de Garanties Estatutàries

El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que vetlla perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a la Constitució i a l'Estatut. També correspon al Consell dictaminar prèviament a la interposició davant el Tribunal Constitucional de recursos d'inconstitucionalitat, conflictes de competència i recursos en defensa de l'autonomia local.
El Consell de Garanties Estatutàries compleix les seves funcions amb plena independència dels òrgans executius, legislatius i judicials, per mitjà de dictàmens tecnicojurídics que en cap cas no expressen criteris d'oportunitat o de conveniència. Per tenir garantida la independència, gaudeix d'autonomia orgànica, funcional i pressupostària.
El Consell de Garanties Estatutàries és integrat per nou membres, que han de ser juristes de competència i prestigi reconeguts, amb més de quinze anys d'experiència professional, i han de tenir la condició política de catalans. Són nomenats pel president de la Generalitat, sis dels quals a proposta del Parlament, acordada per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i els tres restants a proposta del Govern.

Durada del mandat: 9 anys. Renovacions de dos membres cada tres anys.


Altres organismes amb membres designats pel Parlament de Catalunya

 Agència Catalana de Protecció Social

 Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries

 Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 Consell Assessor de l'Institut Català de Finances

 Consell Assessor de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

 Consell Assessor de RTVE a Catalunya

 Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

 Consell de l'Audiovisual de Catalunya

 Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 Consell Fiscal de Catalunya

 Consells socials de les universitats

 Consell Superior de la Cooperació

 Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau

 Junta de Govern del Memorial Democràtic

 Junta de Museus de Catalunya

 Magistrats del Tribunal Constitucional

 Òrgan col·legiat a què fa referència l'article 89.2 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya