Idiomes

Idiomes

Traducció oficial

El web del Parlament és format per pàgines estàtiques i, en la major part, per pàgines dinàmiques, que es construeixen a partir de la consulta a les bases de dades.

Es poden consultar en diverses versions els continguts següents:

 • Guia pràctica per a saber-ne més:
  El Parlament de tothom
 • La informació relativa a la història, l’estructura i el funcionament del Parlament (en occità -aranès- i castellà):
  Història
  Posició institucional
  Funcions
  Diputats i òrgans
  Glossari
 • Els textos legislatius són consultables en català, occità (aranès) i castellà:
  Lleis aprovades
 • Les publicacions oficials del Parlament reprodueixen fidelment els documents originals presentats al Registre en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, en el cas del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), i les intervencions dels oradors en les sessions parlamentàries sigui quina sigui la llengua oficial en què s’hagin expressat, en el cas del Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
 • Versions en llengües no oficials (bàsicament, anglès i francès) de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament:
  Versions de textos aprovats
 • Visiteu el Parlament:
  Us convidem a visitar la seu d’un dels parlaments més antics del món

Traducció automàtica Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica de la resta dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Revirada oficiau

Eth web deth Parlament ei format per pagines estatiques e, ena màger part, per pagines dinamiques, que se bastissen a compdar dera consulta des bases de donades.

Se pòden consultar en diuèrses versions es contenguts següenti:

 • Guia pràctica per a saber-ne més:
  Eth Parlament de totòm
 • Era informacion relativa ara istòria, era estructura e eth foncionament deth Parlament (en occitan -aranés- e castelhan):
  Istòria
  Posicion institucionau
  Estructura
  Foncions
  Conéisher eth Parlament
  Glossari
 • Es tèxtes legislatius se pòden consultar en catalan, occitan (aranés) e castelhan.
  Lleis aprovades
 • Es publicacions oficiaus deth Parlament reprodusissen fidèument es documents originaus presentadi en Registre en quinsevolha des lengües oficiaus en Catalonha, en cas deth Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), e es intervencions des oradors enes sessions parlamentàries sigue quina sigue era lengua oficiau en qué s’agen expressat, en cas deth Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
 • Versions en lengües non oficiaus (basicament, anglés e francés) de leis, resolucions, mocions e d’auti tèxtes aprovadi peth Parlament.
  Versions de textos aprovats
 • Visitatz eth Parlament:
  Vos convidam a visitar era sedença d’un des parlaments mès antics deth mon

Revirada automatica Google Translate

Aguest esturment facilite era revirada automatica des auti contenguts deth web. Eth Parlament non se hè responsable des versions obtengudes, que non an caractèr oficiau.

Traducción oficial

El web del Parlamento está formado por páginas estáticas y, en su mayor parte, por páginas dinámicas, que se van construyendo a partir de la consulta a las bases de datos.

Pueden consultarse en distintas versiones los siguientes contenidos:

 • Guia práctica para saber más:
  El Parlamento de todos
 • La información relativa a la historia, la estructura y el funcionamiento del Parlamento:
  Historia
  Posición institucional
  Estructura
  Funciones
  Conocer al Parlamento
  Glosario
 • Los textos legislativos son consultables en catalán, occitano (aranés) y castellano:
  Leyes aprobadas
 • Las publicaciones oficiales del Parlamento reproducen fielmente los documentos originales presentados en el Registro en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña, en el caso del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), y las intervenciones de los oradores en las sesiones parlamentarias sea cual sea la lengua oficial en que se hayan expresado, en el caso del Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
 • Versiones en lenguas no oficiales (básicamente, inglés y francés) de leyes, resoluciones, mociones y otros textos aprobados por el Parlamento:
  Versions de textos aprovats
 • Visiten el Parlamento:
  Les invitamos a visitar la sede de uno de los parlamentos más antiguos del mundo
 • El «Parlamento de las Mujeres» fue una iniciativa conjunta del Parlamento de Cataluña y el Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña (Consell Nacional de les Dones de Catalunya, CNDC). Consistió en un «pleno» abierto a la participación de las entidades feministas, a mujeres relevantes de la sociedad catalana y a las sesenta diputadas actuales
  El «Parlamento de las Mujeres»

Traducción automàtica con Google Translate

Esta herramienta facilita la traducción automática del resto de contenidos del web. El Parlamento no se hace responsable de las versiones obtenidas, que no tienen carácter oficial.

Official translation

The website for the Parliament of Catalonia is made up of static pages and, for the most part, dynamic pages, which are built from database queries.

The following content is available in english

 • Practical guide to know more:
  A Parliament for everyone
 • Translations of laws, resolutions, motions and other texts approved by the Catalan Parliament:
  Translations of approved texts
 • Information about visiting the Parliament:
  Visiting the Parliament
 • The Women’s Parliament was a joint initiative between the Parliament of Catalonia and the National Women’s Council of Catalonia (Consell Nacional de les Dones de Catalunya, CNDC). The event consisted of an open plenary, with the participation of feminist entities, relevant women within Catalan society and sixty current Members of Parliament.
  The «Women’s Parliament»

Automatic translation Google Translate

This tool provides automatic translations for all other content found on this website. Please note that the Parliament of Catalonia is not responsible for the translations provided via this tool as they are not official translations.

Traduction officielle

Le site Internet du Parlement est constitué de pages statiques, mais aussi surtout de pages dynamiques, construites à partir de la consultation des bases de données.

Vous pouvez consulter les contenus suivants dans différentes versions:

 • Guide pratique pour en savoir plus:
  Le Parlement de tout le monde
 • Versions dans des langues non officielles (essentiellement l’anglais et le français) de lois, de résolutions, de motions et autres textes adoptés par le Parlement:
  Versions des textes adoptés
 • Information sur les visites au Parlement:
  Visitez le Parlement
 • Le « Parlement des femmes » est une initiative qui a été menée conjointement par le Parlement de Catalogne et le Conseil national des femmes de Catalogne (CNDC selon ses sigles en catalan). Il a consisté en une « assemblée plénière » qui a fait appel à la participation des organisations féministes, à des femmes éminentes de la société catalane et aux soixante députées siégeant actuellement au Parlement.
  « Parlement des femmes »

Traduction automatique

Cet outil fournit la traduction automatique des autres contenus du site Internet. Le Parlement n’est pas tenu responsable des versions obtenues, lesquelles n’ont pas de caractère officiel.