Idiomes

Idiomes

Traducció oficial

El web del Parlament és format per pàgines estàtiques i, en la major part, per pàgines dinàmiques, que es construeixen a partir de la consulta a les bases de dades.

Es poden consultar en diverses versions els continguts següents:

  • – Guia pràctica per a saber-ne més:
  • – La informació relativa a la història, l’estructura i el funcionament del Parlament (en occità -aranès- i castellà):
  • – Els textos legislatius són consultables en català, occità (aranès) i castellà:
  • – Les publicacions oficials del Parlament reprodueixen fidelment els documents originals presentats al Registre en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, en el cas del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), i les intervencions dels oradors en les sessions parlamentàries sigui quina sigui la llengua oficial en què s’hagin expressat, en el cas del Diari de Sessions del Parlament de Catalunya (DSPC).
  • – Versions en llengües no oficials (bàsicament, anglès i francès) de lleis, resolucions, mocions i altres textos aprovats pel Parlament:
  • – Visiteu el Parlament:

Traducció automàtica Google Translate

Aquesta eina facilita la traducció automàtica de la resta dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Revirada oficiau

Eth web deth Parlament ei format per pagines estatiques e, ena màger part, per pagines dinamiques, que se bastissen a compdar dera consulta des bases de donades.

Se pòden consultar en diuèrses versions es contenguts següenti:

Revirada automatica Google Translate

Aguest esturment facilite era revirada automatica des auti contenguts deth web. Eth Parlament non se hè responsable des versions obtengudes, que non an caractèr oficiau.

El web del Parlamento está formado por páginas estáticas y, en su mayor parte, por páginas dinámicas, que se van construyendo a partir de la consulta a las bases de datos.

Pueden consultarse en distintas versiones los siguientes contenidos:

Traducción automàtica con Google Translate

Esta herramienta facilita la traducción automática del resto de contenidos del web. El Parlamento no se hace responsable de las versiones obtenidas, que no tienen carácter oficial.

Official translation

The website for the Parliament of Catalonia is made up of static pages and, for the most part, dynamic pages, which are built from database queries.

The following content is available in english

Automatic translation Google Translate

This tool provides automatic translations for all other content found on this website. Please note that the Parliament of Catalonia is not responsible for the translations provided via this tool as they are not official translations.

Traduction officielle

Le site Internet du Parlement est constitué de pages statiques, mais aussi surtout de pages dynamiques, construites à partir de la consultation des bases de données.

Vous pouvez consulter les contenus suivants dans différentes versions:

Traduction automatique

Cet outil fournit la traduction automatique des autres contenus du site Internet. Le Parlement n’est pas tenu responsable des versions obtenues, lesquelles n’ont pas de caractère officiel.