Els diputats del Parlament

Els diputats del Parlament

Tots els diputats reunits en sessió constitueixen el Ple del Parlament.

Per saber-ne més

Els 135 diputats, un cop elegits, representen tot el poble i no solament l’electorat que els ha votat. Són els representants de Catalunya.

Per a garantir un bon compliment de les seves tasques, se’ls concedeixen una sèrie de drets i garanties, contrapesats per uns deures específics.

Són deures dels membres del Parlament, entre altres:

 • Assistir als debats i a les votacions del Ple i de les comissions de què són membres i complir les funcions a què són obligats per reglament.
 • Ser membres, almenys, d’una comissió.
 • Captenir-se amb cortesia i respectar la norma de reserva sobre els registres i les informacions que tinguin caràcter secret o reservat, i les normes d’ordre i de disciplina establertes pel Reglament.
 • Declarar les activitats que exerceixen i els béns que posseeixen.
 • Abstenir-se de fer valer la seva condició en benefici d’activitats comercials o professionals privades.

Són drets dels membres del Parlament:

 • Assistir a totes les sessions parlamentàries.
 • Participar en els debats i en les votacions del Ple i dels òrgans dels quals siguin membres.
 • Presentar esmenes a qualsevol proposta sobre la qual el Parlament s’hagi de pronunciar.
 • Ser membres d’un nombre determinat de comissions parlamentàries.
 • Rebre un tractament institucional i protocol·lari preferent.

Són garanties de l’actuació dels membres del Parlament:

 • La inviolabilitat parlamentària, que sostreu de la fiscalització judicial les opinions expressades, i els vots emesos pels membres del Parlament en compliment de la funció parlamentària. Aquesta protecció legal respon a la idea que l’actuació dels diputats, durant el seu mandat, ha de ser plenament lliure i només pot ser jutjada per l’electorat, el qual pot no reelegir-los; també pot ser jutjada, però, pel partit o la coalició a què pertanyen, que pot no tornar-los a presentar a les llistes de la seva candidatura electoral. Durant el seu mandat gaudeixen també d’immunitat, en el sentit que no poden ser detinguts si no és en cas de delicte flagrant, així s’evita que puguin ser detinguts per motius polítics encoberts.
 • El fur especial, que comporta que sols poden ser jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o, fora de l’àmbit territorial de la Generalitat, pel Tribunal Suprem.
 • La indemnització econòmica per la seva dedicació al treball parlamentari, el qual els obliga a limitar l’horari i el treball professionals, o fins i tot a renunciar-hi, d’acord amb les normes sobre incompatibilitats.

Contingut relacionat

Diputats de la legislatura actual
Distribució d’escons