Altres versions de lleis i normes

Traduccions a llengües no oficials

En aquest apartat s'ofereixen versions en llengües no oficials (bàsicament, anglès i francès) de lleis i normes aprovades pel Parlament de Catalunya.

LIei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis

Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior

Llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals

Llei 16/2014, del 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana

Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública

Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes

Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

Llei 14/2007, del 5 de desembre, de l'Institut Català Internacional per la Pau

Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic

Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials

Llei 5/2006, del 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya

Llei 29/2002, del 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya

Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català