Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació

Funcions

El Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació té com a funcions principals facilitar informació als diputats, als grups parlamentaris i als òrgans i serveis de la cambra perquè puguin dur a terme les funcions que el Parlament té encomanades estatutàriament, i gestionar i conservar el fons documental que produeix i rep el Parlament i facilitar-ne l'accés, en el seu cas.

Estructura

  • Cap del Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació  

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.