Departament de Relacions Institucionals

Informació facilitada per: Departament de Relacions Institucionals

Funcions

Corresponen al Departament de Relacions Institucionals les funcions d'organitzar i supervisar el protocol del Parlament i els actes a què assisteixen el president de la cambra, els òrgans representatius d'aquesta i les delegacions designades amb aquesta finalitat, i també atendre les delegacions institucionals externes. Així mateix, atendre les visites al Parlament, tant les del públic en general com les dels centres educatius, i la projecció de la imatge institucional del Parlament.
El Departament de Relacions Institucionals és integrat per l'Àrea Tècnica de Relacions Institucionals, els tècnics de relacions institucionals, el responsable de visites, els responsables de projectes de difusió i la botiga del Parlament.
L'Àrea Tècnica de Relacions Institucionals gestiona i coordina els projectes de relacions institucionals que se li encarreguin i supervisa i coordina les activitats i els projectes gestionats pels tècnics de relacions institucionals.
Els tècnics de relacions institucionals gestionen, executen i assisteixen tècnicament de manera integral els projectes que els assigna el cap del Departament: actes oficials del Parlament de Catalunya, visites i viatges oficials de delegacions parlamentàries en què intervé la Presidència o la Mesa del Parlament, tot assumint de manera autònoma la gestió protocol·lària d'aquests actes; atenen les audiències oficials i assisteixen als actes en què participen la Presidència o la Mesa del Parlament; tenen cura de la producció dels documents de protocol; fan les gestions amb les agències de viatges, els hotels, els restaurants i els intèrprets; controlen la tramesa dels documents gràfics dels actes oficials.
El responsable de visites projecta i gestiona les visites al Palau del Parlament, coordina els auxiliars de visites i educatius, amb l'adaptació dels continguts de la visita a cada públic especialitzat i projecta i tramita les mesures avaluadores d'aquesta activitat.
El responsable de projectes de difusió dissenya i gestiona projectes de difusió de la institució parlamentària i de les seves funcions en un entorn pedagògic i d'atenció a públic especialitzat per mitjà de tallers, pràctiques o altres formes de docència amb continguts adaptats a cada projecte.
La botiga del Parlament ofereix a la venda articles amb el logotip del Parlament i publicacions del Parlament de Catalunya.

Estructura

  • Cap del Departament de Relacions Institucionals

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.