Departament d'Assessorament Lingüístic

Informació facilitada per: Departament d'Assessorament Lingüístic

Funcions

El Departament d'Assessorament Lingüístic té sota la seva responsabilitat l'elaboració i el manteniment del llibre d'estil de redacció dels textos aprovats pel Parlament, tant pel que fa a la correcció normativa i el registre lingüístic com pel que fa a la tècnica de redacció i l'estructura formal; fa, en coordinació amb els Serveis Jurídics, les propostes d'adequació corresponents dels textos de les iniciatives parlamentàries en tramitació; revisa, d'acord també amb els criteris formals adequats, altres textos parlamentaris; s'encarrega de les traduccions oficials al castellà i a l'occità (aranès) de textos aprovats pel Parlament i de les traduccions de textos parlamentaris; té al seu càrrec les tasques de redacció i de revisió lingüística de les publicacions no oficials del Parlament; presta suport especialitzat en matèria d'adequació lingüística en l'àmbit oral, audiovisual i de premsa, i estudia i elabora propostes i criteris lingüístics i formals en aquestes matèries; presta l'assessorament lingüístic que els requereixen els òrgans i els serveis del Parlament; elabora estudis, informes i dictàmens lingüístics, i s'encarrega de la formació lingüística en l'àmbit parlamentari.

Estructura

  • Cap del Departament d'Assessorament Lingüístic

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.