Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Funcions

El Departament d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat coordina i supervisa l'elaboració del Pla director general del Parlament; dóna assessorament tècnic als òrgans de la cambra en les matèries relatives als projectes d'obres i instal·lacions, elabora l'avantprojecte del pressupost d'obres de manteniment i de compres relatius a les diferents àrees. Té cura dels processos de contractació administrativa; gestiona el pressupost del Parlament en la matèria pròpia del Departament; supervisa la vigilància i control dels accessos a l'edifici del Palau del Parlament, així com de la seguretat de l'interior del Palau, col·labora amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral i amb la Comissió de Seguretat, i coordina el Pla d'evacuació de l'edifici.

Estructura

  • Cap d'Infraestructures, Equipaments i Seguretat

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.