Serveis Jurídics

Informació facilitada per: Serveis Jurídics

Funcions

El lletrat major coordina els Serveis Jurídics i exerceix les funcions que li delega el secretari general, a qui substitueix en cas de vacant, absència o malaltia. Els lletrats i les lletrades del Parlament assessoren a les comissions i ponències, elaboren informes i dictàmens jurídics, supervisen els treballs preparatoris de l'activitat de les comissions i ponències i els acords i textos que adopten, i representen i defensen el Parlament davant el Tribunal Constitucional i qualsevol altre òrgan judicial.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.