Serveis Jurídics

Informació facilitada per: Serveis Jurídics

Funcions

El lletrat o lletrada major coordina els Serveis Jurídics i exerceix les funcions que li delega el secretari o secretària general, a qui substitueix en cas de vacant, absència o malaltia. Els lletrats del Parlament actuen com a assessors en les tasques parlamentàries, principalment de les comissions, i preparen estudis i informes jurídics.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públlic regulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüiència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre, ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.