Departament d'Edicions

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Funcions

El Departament d'Edicions s'ocupa de la producció de les publicacions oficials del Parlament (Butlletí Oficial i Diari de Sessions) i de l'impuls, la gestió i la supervisió de l'edició d'obres i treballs de caràcter divulgatiu, històric i jurídic. També li correspon gestionar i coordinar les tasques de transcripció de les sessions parlamentàries, fer-ne la correcció subsegüent i revisar lingüísticament les dites transcripcions.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.