Direcció d'Informàtica - Departament d'Informàtica i Telecomunicacions

Funcions

La Direcció d'Informàtica integra el Departament d'Informàtica i Telecomunicacions. Corresponen al Departament la coordinació dels àmbits funcionals de gestió i de sistemes; la planificació, el control i la gestió de la xarxa i, en general, de la integració de les tecnologies de telecomunicació; l'estudi de les noves aplicacions informàtiques i l'anàlisi i la proposta de procediments per a l'explotació dels sistemes d'informació, i la supervisió de la seguretat dels sistemes de tractament de la informació administrativa de l'Administració parlamentària.

L'Àrea de Gestió i Control de Recursos Informàtics té com a funcions l'assessorament tècnic, el control de l'execució i el control tècnic dels contractes inclosos en el Pla informàtic; l'estudi i la proposta de noves instal·lacions i l'assessorament tècnic per a l'actualització d'aquest Pla; el control d'inventari dels elements que componen els recursos informàtics; la supervisió de l'assistència tècnica i la formació dels usuaris en l'àmbit que li correspon, i la documentació corresponent a la configuració de la infraestructura i a la normativa d'ús del recursos informàtics.

Corresponen a l'Àrea de Gestió i Administració d'Aplicacions Corporatives el suport de primer i segon nivell d'incidències funcionals en el Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària (SIAP) i d'altres aplicacions corporatives; l'administració de les aplicacions corporatives i el control de qualitat de la informació; l'anàlisi funcional de requeriments per garantir manteniment evolutiu, correctiu i funcional d'aquestes aplicacions; el suport en l'anàlisi tècnica i la verificació del desenvolupament de projectes que afectin les aplicacions, i la proposta de les actuacions destinades a millorar les aplicacions informàtiques.

Corresponen a l'Àrea de Gestió i Administració de Portals d'Informació el suport de segon nivell d'incidències funcionals amb relació a l'entorn del portal i la intranet; l'anàlisi funcional de requeriments per garantir el manteniment evolutiu, correctiu i funcional d'aquests entorns; el suport en l'anàlisi tècnica i la verificació del desenvolupament de projectes en aquests àmbits; la proposta de les actuacions destinades a millorar les funcionalitats desplegades des d'aquests entorns, l'estructuració dels continguts i la navegació, així com la proposta visual que s'adapti als requeriments d'imatge corporativa establerts amb caràcter general per al Parlament, tenint en compte les limitacions tecnòlogiques i respectant la normativa sobre accessibilitat i usabilitat; el suport funcional i organitzatiu en els entorns col·laboratius i de participació, i el suport en l'anàlisi i avaluació de la viabilitat funcional d'ús de noves tecnologies de desenvolupament i nous productes de mercat.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.