Vegeu-ne els estatuts, els acords, els membres que la componen, les notícies i les activitats que duu a terme...
Horari del Registre General del Parlament.
Servei d'enviament automàtic de titulars de notícies i altres continguts per correu electrònic, RSS o podcast.

Direcció d'Informàtica - Departament d'Informàtica i Telecomunicacions

Funcions

La Direcció d'Informàtica integra el Departament d'Informàtica i Telecomunicacions. Corresponen al Departament la coordinació dels àmbits funcionals de gestió i de sistemes; la planificació, el control i la gestió de la xarxa i, en general, de la integració de les tecnologies de telecomunicació; l'estudi de les noves aplicacions informàtiques i l'anàlisi i la proposta de procediments per a l'explotació dels sistemes d'informació, i la supervisió de la seguretat dels sistemes de tractament de la informació administrativa de l'Administració parlamentària.

L'Àrea de Gestió i Control de Recursos Informàtics té com a funcions l'assessorament tècnic, el control de l'execució i el control tècnic dels contractes inclosos en el Pla informàtic; l'estudi i la proposta de noves instal·lacions i l'assessorament tècnic per a l'actualització d'aquest Pla; el control d'inventari dels elements que componen els recursos informàtics; la supervisió de l'assistència tècnica i la formació dels usuaris en l'àmbit que li correspon, i la documentació corresponent a la configuració de la infraestructura i a la normativa d'ús del recursos informàtics.

Corresponen a l'Àrea de Gestió i Administració d'Aplicacions Corporatives el suport de primer i segon nivell d'incidències funcionals en el Sistema d'Informació de l'Activitat Parlamentària (SIAP) i d'altres aplicacions corporatives; l'administració de les aplicacions corporatives i el control de qualitat de la informació; l'anàlisi funcional de requeriments per a garantir manteniment evolutiu, correctiu i funcional d'aquestes aplicacions; el suport en l'anàlisi tècnica i la verificació del desenvolupament de projectes que afectin les aplicacions, i la proposta de les actuacions destinades a millorar les aplicacions informàtiques.

Corresponen a l'Àrea de Gestió i Administració de Portals d'Informació el suport de segon nivell d'incidències funcionals amb relació a l'entorn del Portal i Intranet; l'anàlisi funcional de requeriments per a garantir el manteniment evolutiu, correctiu i funcional d'aquests entorns; el suport en l'anàlisi tècnica i la verificació del desenvolupament de projectes en aquests àmbits; la proposta de les actuacions destinades a millorar les funcionalitats desplegades des d'aquests entorns, l'estructuració dels continguts i la navegació, així com la proposta visual que s'adapti als requeriments d'imatge corporativa establerts amb caràcter general per al Parlament, tenint en compte les limitacions tecnòlogiques i respectant la normativa sobre accessibilitat i usabilitat; el suport funcional i organitzatiu en els entorns col·laboratius i de participació, i el suport en l'anàlisi i avaluació de la viabilitat funcional d'ús de noves tecnologies de desenvolupament i nous productes de mercat.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públlic regulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüiència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre, ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.

Logo de Google Translate Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Tecnologia de Traductor

Un cop seleccionat l'idioma de navegació obtindreu la traducció a l'idioma triat.

Aquesta eina facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Parlament no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.


Versions oficials de textos aprovats

Destacat de la pàgina de Twitter del Parlament de Catalunya
Destacat de la pàgina de Facebook del Parlament de Catalunya
Destacat del canal de Youtube del Parlament de Catalunya
Destacat del compte d'Instagram del Parlament de Catalunya
Representació gràfica de la distribució de l'hemicicle, amb enllaços a les fitxes dels diputats/ades.
A través d'aquest espai podreu fer arribar al Parlament les vostres peticions de manera privada o pública.
Sessions en directe i en diferit, actes institucionals, reportatges...
Accés als butlletins oficials i als diaris de sessions, en format PDF.
Canal d'atenció a les consultes relacionades amb les diferents funcions del Parlament.
Hi trobareu una oferta variada d'articles personalitzats amb el logotip del Parlament, i les publicacions de la institució.

El portal del Parlament està optimitzat per a les darreres versions de navegadors i per a una resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.