Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea

Funcions

L'Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea té com a funció principal l'assessorament i el suport als òrgans del Parlament en matèria de dret internacional públic i dret de la Unió Europea, així com en la participació en organitzacions i conferències internacionals de cooperació interparlamentària i en les institucions de la Unió Europea.

Concretament, l'Oficina té atribuïdes les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament els òrgans del Parlament i elaborar informes a petició d'aquests en matèria de dret internacional públic i dret de la Unió Europea.

b) Elaborar estudis relacionats amb el dret internacional públic, el dret de la Unió Europea i, en especial, amb la diplomàcia parlamentària.

c) Donar suport a la participació dels òrgans del Parlament en organitzacions i conferències internacionals de cooperació interparlamentària, en especial, en l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia.

d) Donar suport a les relacions dels òrgans del Parlament amb òrgans de parlaments d'altres estats i amb les institucions de la Unió Europea.

e) Assessorar jurídicament el Parlament en la funció de control del principi de subsidiarietat dels actes legislatius de la Unió Europea.

f) Analitzar i elaborar informes sobre documents i iniciatives legislatives de la Unió Europea que afectin les competències o els interessos de la Generalitat.

Estructura

  • Director de l'Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.