Oficina d'Aran

Informació facilitada per: Oficina de l'Aran

Funcions

L'Oficina d'Aran té els objectius específics d'establir una comunicació contínua entre les institucions araneses i el Parlament de Catalunya i de vetllar perquè la realitat aranesa sigui tinguda en compte en el marc dels treballs parlamentaris.

Concretament, l'Oficina té atribuïdes les funcions següents:

  • a) Avaluar l'impacte específic dels projectes de llei i les proposicions de llei relatius a Aran, amb la finalitat de considerar si s'adeqüen a les característiques especials de la realitat aranesa, del seu règim jurídic i del seu marc constitucional i competencial.
  • b) Proposar els procediments per a la comunicació i la consulta dels projectes de llei i les proposicions de llei, en les diverses fases de llur tramitació, a les institucions representatives d'Aran.
  • c) Compilar les propostes que provinguin de les institucions araneses i proposar els procediments pertinents per a conèixer-les i debatre-les, si s'escauen.
  • d) Supervisar i dirigir la compilació de la informació i la documentació relatives a les propostes de normes en la tramitació de projectes relatius al règim jurídic d'Aran.

Estructura

  • Tècnica responsable de l'Oficina de l'Aran

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.