Direcció de Gestió Parlamentària - Departament de Gestió Parlamentària

Funcions

Correspon a la Direcció de Gestió Parlamentària dirigir, coordinar, supervisar, organitzar, planificar i impulsar els treball que s'acompleixen en el Departament de Gestió Parlamentària d'acord amb les funcions assignades i les altres que li pugui encomanar el secretari general. També li corresponen l'assessorament jurídic i parlamentari necessaris per al compliment de les funcions encomanades.

En el Departament de Gestió Parlamentària s'integren les àrees de Registre i de Distribució de Documents, de Mesa i de Junta de Portaveus, de Ple i de la Diputació Permanent i de Comissions i de Ponències, i el responsable de coordinació de les Àrees del Departament de Gestió Parlamentària.

L'Àrea de Registre i de Distribució de Documents té cura del Registre general del Parlament, de la titulació i la supervisió formal dels documents entrats al Registre i de la base de dades d'òrgans i diputats. L'Àrea de Mesa i de Junta de Portaveus i l'Àrea de Ple i de la Diputació Permanent presten l'assistència a la Secretaria General en la preparació dels assumptes que són competència de cada un d'aquests òrgans i l'Àrea de Comissions i de Ponències presta el suport administratiu per a la preparació d'ordres de dia, convocatòries, confecció de les actes i tramesa i publicació dels acords dels òrgans respectius. El Responsable de coordinació de les Àrees del Departament de Gestió Parlamentària coordina les àrees que integren el Departament en tot allò que sigui necessari per a l'acompliment de les tasques que tenen encomanades.

Estructura

  • Directora de Gestió Parlamentària

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.