Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Informació facilitada per: Oïdoria de Comptes i Tresoreria

Funcions

L'Oïdoria de Comptes i Tresoreria s'ocupa de la comptabilitat del Parlament, la fiscalització prèvia de les despeses, la realització material dels pagaments i la percepció dels ingressos. Presta assessorament tècnic als òrgans del Parlament que li ho demanen.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públlic regulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüiència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre, ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.