Oficina de Contractació

Informació facilitada per: Oficina de Contractació

Funcions

L'Oficina de Contractació té com a finalitat coordinar i assessorar la contractació que té lloc al Parlament de Catalunya amb criteris tècnics i de seguretat jurídica.

Concretament, l'Oficina té atribuïdes les funcions següents:

a) Assessorar jurídicament en tasques de tramitació d'expedients contractuals de la Secretaria General del Parlament.

b) Fer el seguiment i, si escau, la proposta d'actualització de la normativa interna de tramitació d'expedients de contractació.

c) Coordinar amb els Serveis Jurídics, l'Oïdoria de Comptes i els diferents centres gestors del Parlament els expedients en matèria contractual i fer el seguiment dels originats i impulsats pels diferents centres gestors.

d) Elaborar i mantenir l'inventari i el dipòsit de contractes del Parlament.

Estructura

  • Director de l'Oficina de Contractació

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.