Secretaria General

Informació facilitada per: Secretaria General

Funcions

La Secretaria General és l'òrgan superior de l'Administració parlamentària. El secretari general és el cap del personal i dels serveis del Parlament i compleix funcions d'assessorament de la Mesa i la Junta de Portaveus.

Estructura

Les dades d'aquest directori del Parlament de Catalunya només es poden utilitzar per a finalitats relacionades exclusivament amb les funcions del Parlament. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públlic regulades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüiència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre, ni enregistrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.