DL núm. 81 - Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Actualització: 9 de maig de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Aquest dossier s'actualitza mentre dura la tramitació de la Proposició de llei

Proposició de llei

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Normativa en tràmit

Normativa catalana

Dret comparat

Jurisprudència Constitucional

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia