DL núm. 76 - Projecte de llei d'ordenació del litoral

Actualització: 28 de gener de 2019

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Aquest dossier s'actualitza mentre dura la tramitació del projecte

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Normativa catalana

Pla de govern

Dret comparat

Jurisprudència

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia

Webs d'interès