DL núm. 52 - Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys

Actualització: 23 de setembre de 2016

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

Decaiguda per finiment de la legislatura

Text de la proposició de llei

Marc jurídic

Dret internacional

Normativa de la Unió Europea

Marc constitucional i estatutari

Normativa estatal

Normativa catalana

Dret comparat

Jurisprudència constitucional

Documentació d'especial interès

Dades estadístiques

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia i pàgines web especialitzades