DL núm. 52 - Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys. Mocions i compliments de mocions

X Legislatura

302-00050/10: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de protecció a les famílies

302-00132/10: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retallades en les polítiques de suport a la família

390-00092/10: Control del compliment de la Moció 92/X, sobre les polítiques de suport a la família

VIII Legislatura

302-00213/08: Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el suport a les famílies amb infants