Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent
Número / Leg.Sessió / Contingut Data

Anterior

Pàgina 3 - 3

DSPC-D 105/01 - 22/07/1982
DSPC-D 087/01 - 27/01/1982
DSPC-D 086/01 - 25/01/1982

Cerca bàsica dins d'aquesta secció