Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent
Número / Leg.Sessió / Contingut Data

Anterior

Pàgina 2 - 3

Següent

DSPC-D 002/08 Sessió 2.1, ordinària 13/08/2007
DSPC-D 001/08 Sessió 1.1, constitutiva - Composició de la Diputació Permanent 01/12/2006
DSPC-D 005/07 - Compareixença del delegat del Govern de l?Estat a Catalunya perquè informi de les actuacions dutes a terme per a abor-dar les conseqüències de la vaga que va afectar l?aeroport de Barcelona el 28 de juliol de 2006 02/10/2006
DSPC-D 004/07 - 29/08/2006
DSPC-D 003/07 - 11/08/2006
DSPC-D 002/07 - 02/08/2006
DSPC-D 001/07 - 30/01/2004
DSPC-D 007/06 - Proposta de resolució per a la interposició de recurs d?inconstitucionalitat contra la Llei de l?Estat 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi - Compareixença del conseller d?Economia i Finances per a informar sobre les mútues Norton Life, Caja Hipotecària Catalana Mutual SA, i Personal Life amb relació a la crisi d?Eurobank 30/09/2003
DSPC-D 006/06 - Compareixença del conseller de Governació i Relacions Institucionals perquè informi de l?actuació del Govern amb relació a la modificació del sistema d?elecció dels membres dels consells comarcals i a la seva aplicació en les eleccions d?enguany 18/07/2003
DSPC-D 005/06 - Compareixença del conseller de Medi Ambient i del conseller de Sanitat i Seguretat Social per informar sobre els abocaments contaminants a les aigües del riu Ebre i les actuacions del Govern davant aquests fets 22/01/2002
DSPC-D 004/06 - Compareixença del conseller d?Economia i Finances per informar sobre els acords de finançament autonòmic negociats amb el Govern de l?Estat 21/08/2001
DSPC-D 003/06 - Compareixença de la consellera d?Ensenyament per informar sobre la política educativa del Govern, especialment pel que fa als concerts educatius 17/07/2001
DSPC-D 002/06 - Sol·licitud de debat general sobre l?ori-entació política del Consell Executiu - Compareixença del molt honorable president de la Generalitat per a informar sobre la delegació temporal de funcions en favor del conseller de la Presidència 23/01/2001
DSPC-D 001/06 - Sol·licitud de debat general sobre la política de prevenció i protecció cívica davant de situacions d?emergència:accidents, inundacions i incendis 25/07/2000
DSPC-D 002/05 - 14/07/1999
DSPC-D 001/05 - 28/07/1998
DSPC-D 003/04 - 05/07/1995
DSPC-D 002/04 - 13/07/1994
DSPC-D 001/04 - 04/02/1992
DSPC-D 001/04 - 21/01/1992

Cerca bàsica dins d'aquesta secció