En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Diputació Permanent
Número / Leg.Sessió / Contingut Data
DSPC-D 004/09 Sessió 4.1, ordinària 30/10/2012
DSPC-D 003/09 Sessió 3.1, ordinària 03/08/2012
DSPC-D 002/09 Sessió 2.1, ordinària 26/08/2011
DSPC-D 001/09 Sessió 1.1, constitutiva 29/12/2010
DSPC-D 003/08 Sessió 3.1, ordinària 30/08/2010
DSPC-D 002/08 Sessió 2.1, ordinària 13/08/2007
DSPC-D 001/08 Sessió 1.1, constitutiva - Composició de la Diputació Permanent 01/12/2006
DSPC-D 005/07 - Compareixença del delegat del Govern de l?Estat a Catalunya perquè informi de les actuacions dutes a terme per a abor-dar les conseqüències de la vaga que va afectar l?aeroport de Barcelona el 28 de juliol de 2006 02/10/2006
DSPC-D 004/07 - 29/08/2006
DSPC-D 003/07 - 11/08/2006
DSPC-D 002/07 - 02/08/2006
DSPC-D 001/07 - 30/01/2004
DSPC-D 007/06 - Proposta de resolució per a la interposició de recurs d?inconstitucionalitat contra la Llei de l?Estat 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i del vi - Compareixença del conseller d?Economia i Finances per a informar sobre les mútues Norton Life, Caja Hipotecària Catalana Mutual SA, i Personal Life amb relació a la crisi d?Eurobank 30/09/2003
DSPC-D 006/06 - Compareixença del conseller de Governació i Relacions Institucionals perquè informi de l?actuació del Govern amb relació a la modificació del sistema d?elecció dels membres dels consells comarcals i a la seva aplicació en les eleccions d?enguany 18/07/2003
DSPC-D 005/06 - Compareixença del conseller de Medi Ambient i del conseller de Sanitat i Seguretat Social per informar sobre els abocaments contaminants a les aigües del riu Ebre i les actuacions del Govern davant aquests fets 22/01/2002
DSPC-D 004/06 - Compareixença del conseller d?Economia i Finances per informar sobre els acords de finançament autonòmic negociats amb el Govern de l?Estat 21/08/2001
DSPC-D 003/06 - Compareixença de la consellera d?Ensenyament per informar sobre la política educativa del Govern, especialment pel que fa als concerts educatius 17/07/2001
DSPC-D 002/06 - Sol·licitud de debat general sobre l?ori-entació política del Consell Executiu - Compareixença del molt honorable president de la Generalitat per a informar sobre la delegació temporal de funcions en favor del conseller de la Presidència 23/01/2001
DSPC-D 001/06 - Sol·licitud de debat general sobre la política de prevenció i protecció cívica davant de situacions d?emergència:accidents, inundacions i incendis 25/07/2000
DSPC-D 002/05 - 14/07/1999

Anterior

Pàgina 2 - 3

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció