Procediment electoral - La campanya electoral

Què és la campanya electoral?

No hi ha una definició legal, però es pot deduir que la legislació vigent considera la campanya electoral com l'activitat desenvolupada per les candidatures que s'adreça expressament a obtenir el vot dels ciutadans. No s'hi inclouen, per tant, els actes de difusió d'idees, els programes, ni les opinions mitjançant declaracions o anuncis que no sol·liciten directament el vot per a les eleccions.

Quina durada té la campanya electoral?

Quinze dies. En tot cas, acaba a les zero hores del dia immediatament anterior a la votació.

Els ciutadans en general, poden convocar reunions públiques durant l'època de campanya?

El dret de reunió es pot exercir durant la campanya electoral en les mateixes condicions que fora d'aquest període. Per tant, si els promotors són altres ciutadans, han d'adreçar la comunicació del propòsit de fer una reunió pública a la Delegació del Govern de l'Estat.

Quins llocs o espais es poden utilitzar per a actes electorals?

D'acord amb la legislació reguladora del dret de reunió, les que es fan en locals tancats no estan subjectes a cap requisit formal. Les que es fan en espais oberts s'han de comunicar, amb deu dies d'antelació, a la Junta Electoral Provincial, i a l'escrit de comunicació s'hi ha de fer constar: el nom, els cognoms, el domicili i el document oficial d'identificació de l'organitzador o organitzadors, o del representant de la candidatura.

On es pot posar propaganda electoral?

Als llocs que els ajuntaments reservin amb aquesta finalitat, en els béns públics municipals. A part d'aquests llocs especials i gratuïts, els partits, les associacions, les coalicions o les federacions només poden col·locar cartells de propaganda electoral en els espais comercials autoritzats, és a dir, amb consentiment dels propietaris respectius.

Es pot posar propaganda electoral a qualsevol paret, arbre, fanal, etc.?

Correspon a l'ajuntament determinar els llocs o els elements situats a la via pública que es poden utilitzar per a posar-hi propaganda electoral. La col·locació de cartells en els llocs reservats amb aquesta finalitat, que és gratuïta, només es pot fer d'acord amb la distribució d'aquests espais que estableix la junta electoral de zona. Aquesta ha de distribuir equitativament els llocs esmentats de forma que totes les candidatures disposin de la mateixa superfície i d'una utilitat anàloga en cada un dels emplaçaments disponibles.

Es poden utilitzar lliurement els espais públics per a fer actes electorals?

Els ajuntaments han de reservar locals oficials i espais públics d'ús gratuït per fer els actes públics de campanya electoral. Els ajuntaments han de fer saber a la junta electoral de zona corresponent, que alhora ho ha de comunicar a la junta provincial, els locals i espais públics que hagin reservat amb aquesta finalitat. Aquesta relació ha de contenir l'especificació dels dies i les hores en què cada un sigui utilitzable i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província dins els quinze dies següents al de la convocatòria. A partir d'aleshores els representants de les candidatures poden sol·licitar davant les juntes de zona la utilització dels locals i llocs esmentats. Les juntes de zona atribueixen els locals i llocs disponibles en funció de les sol·licituds, i si diverses sol·licituds coincideixen, atenent al criteri d'igualtat d'oportunitats, i subsidiàriament, a les preferències dels partits, federacions o coalicions amb major nombre de vots en les darreres eleccions equivalents en la mateixa circumscripció.

Puc oposar-me a la col·locació de pancartes davant de casa?

És l'ajuntament qui reserva el lloc per a la col·locació de cartells en espais d'ús públic i la junta electoral els assigna a les diverses candidatures. Per tant, els partits, les federacions, les coalicions o les agrupacions d'electors tenen dret a la col·locació de la pancarta si es tracta de l'espai que els ha estat assignat. En cas contrari, es pot posar en coneixement de l'ajuntament i de la junta l'ús il·lícit d'aquest espai.

Qui paga la propaganda electoral?

A més de la cessió d'espais de titularitat pública, en les eleccions al Parlament la Generalitat contribueix a les despeses electorals de les candidatures, com també ho fa l'Estat a les eleccions al Congrés i al Senat. També es fixen tarifes especials per a l'ús del servei de correus. Pel que fa a les subvencions privades, també són admissibles, però estan limitades legalment i són objecte de control posterior.

Puc oposar-me a rebre correu amb propaganda electoral?

No, ja que les disposicions de les lleis reguladores del tractament automatitzat de dades personals que ho permeten respecte a la propaganda comercial no són aplicables en matèria electoral.

Es poden contractar lliurement espais per a propaganda electoral en els mitjans de comunicació?

No es poden contractar espais de publicitat electoral en els mitjans de comunicació pública. Ara bé, durant la campanya, els partits, les federacions, les coalicions i les agrupacions que concorren a les eleccions tenen dret a espais gratuïts de propaganda a les emissores de televisió i ràdio de titularitat pública. També tenen dret a fer publicitat en la premsa periòdica i en les emissores de ràdio de titularitat privada, tot i que les despeses per aquesta publicitat no poden superar el vint per cent del límit de despeses previst legalment.