I. Sr. Salvador Vergés i Tejero

Declaració d'interessos econòmics (02/03/2021)

Activitats professionals del diputat durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, i també la pertinença, durant aquest període, a consells i òrgans de l'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica

- Soci i Administrador de les societats mercantils: Carrera d'en Bas SL i Vèrtex Projectes Empresarials SL
- Administrador de les societats mercantils: Arquitectura i Enginyeria Artec SL i Artec Les Preses SL
- Soci de la societat mercantil Juicius SL
- Patró de la Fundació Biot (ONG)
- Director de Bas Alimentària SL
- Director Comercial de Juicius SL
- Director Comercial de la Divisió de Nous Negocis de Noel Alimentaria SAU
- Secretari Nacional de l'Assemblea ANC

Assignacions que, si escau, pugui percebre el diputat per l'exercici d'un mandat en un altre parlament o per raó d'un càrrec representatiu

Activitats remunerades que el diputat acompleixi durant l'exercici del seu mandat, per compte propi o per compte d'altri

Pertinença a consells o òrgans d'administració d'empreses, organitzacions no governamentals, associacions i altres organismes amb personalitat jurídica, o qualsevol altra activitat extraparlamentària directiva o gestora, remunerada o no, que el diputat exerceixi

- Soci i Administrador de les societats mercantils: Carrera d'en Bas SL i Vèrtex Projectes Empresarials SL
- Administrador de les societats mercantils: Arquitectura i Enginyeria Artec SL i Artec Les Preses SL
- Soci de la societat mercantil Juicius SL
- Patró de la Fundació Biot (ONG)

Activitats ocasionals remunerades de qualsevol mena, incloses les literàries, artístiques, acadèmiques o d'assessoria, si la remuneració, en conjunt, excedeix els 5.000 euros en un any natural

Participació en empreses o societats durant el mandat i els tres anys anteriors a l'elecció, si atorga al diputat una influència rellevant en l'entitat de què es tracti

- Soci i Administrador de les societats mercantils: Carrera d'en Bas SL i Vèrtex Projectes Empresarials SL
- Administrador de les societats mercantils: Arquitectura i Enginyeria Artec SL i Artec Les Preses SL
- Soci de la societat mercantil Juicius SL

Suport econòmic, personal o material prestat per tercers al diputat que complementi els mitjans facilitats pel Parlament i pels grups parlamentaris

Altres interessos de contingut econòmic que poden influir en l'exercici de les funcions del diputat