Ponència: Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional

Dia:
Divendres, 10 de setembre de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00225/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació del Grup Emancipació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00227/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant del Sindicat de Llogateres del Penedès, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00240/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'una representació del Sindicat de Llogateres amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00226/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Observatori DESC amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00241/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació de Habitat International Coalition amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00228/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'Antoni Sorolla, director de Relacions Institucionals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional (Tram. 353-00242/13)

  Comissió de Drets Socials

  Substanciació.