Comissió d'Estudi sobre la Protecció del Delta de l'Ebre

Dia:
Dimecres, 3 de novembre de 2021
Hora:
15:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Constitució de la comissió. (Tram. 406-00003/13)

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Obertura del pla de treball