Comissió de Drets Socials

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre l'increment del 7% en les llistes d'espera de la dependència el 2021 (Tram. 356-00716/13)

  María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè de la Fundació Resilis davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la situació laboral dels treballadors del sector de l'atenció integral a joves i infants en situació de risc social (Tram. 356-00788/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre el grau de compliment de les disposicions en matèria de suport a les famílies (Tram. 356-00792/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Mémora davant la Comissió de Drets Socials perquè presenti el segon informe de l'observatori de Ciutats que Cuiden corresponent al 2021 (Tram. 356-00825/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de les entitats Dincat i Granés Fundació davant la Comissió de Drets Socials perquè informin sobre la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual (Tram. 356-00865/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Elena Díaz Torrevejano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Projecte de llei de foment de l'associacionisme (Tram. 200-00006/13)

  Govern de la Generalitat

  Substitució de ponent.

  (Text presentat: BOPC, 247, 7)

 • 7

  Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 202-00029/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Substitució de ponent.

  (Text presentat: BOPC, 231, 7)

 • 8

  Compareixença de Dolors Comas d'Argemir i Cendra, catedràtica d'antropologia social i cultural de la Universitat Rovira i Virgili, per a presentar el seu informe sobre l'impacte de gènere en les persones que tenen cura de gent gran i dependents en temps de la Covid-19 (Tram. 357-00491/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de José Manuel Ramírez Navarro, president de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre les dades de la dependència (Tram. 357-00490/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de la secretària d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Drets Socials per a informar sobre la situació de la dependència (Tram. 357-00489/13)

  Comissió de Drets Socials

  Compareixença.