Comissió de Polítiques Digitals i Territori

Dia:
Dimecres, 22 de setembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Eugenio Sedano i Monasterio, membre de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori perquè informi sobre l'objectiu de la Plataforma de desviar el transport de mercaderies del Corredor Mediterrani per una via interior (Tram. 356-00194/13)

  Ramon Tremosa Balcells, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Campanya Contra el Quart Cinturó davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre el desplegament de l'autovia B-40 (Tram. 357-00013/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Eugenio Sedano i Monasterio, membre de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per a informar sobre l'objectiu de la Plataforma de desviar el transport de mercaderies del Corredor Mediterrani per una via interior (Tram. 357-00060/13)

  Comissió de Polítiques Digitals i Territori

  Compareixença.

Nota: En cas que s'aprovi la sol·licitud de compareixença que consta en el punt 1 de l'ordre del dia (tram. 356-00194/13), el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-la en la mateixa sessió en primer lloc.