Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural

Dia:
Dimarts, 2 de novembre de 2021
Hora:
19:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la comissió. (Tram. 406-00001/13)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.