Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la supressió de l'impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte d'hivernacle (Tram. 250-00557/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 78)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'increment de l'import mínim personal en el càlcul de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a pensionistes (Tram. 250-00561/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 85)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la supressió de la deducció en l'impost sobre la renda de les persones físiques per donatius a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana (Tram. 250-00567/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 93)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'establiment de mesures fiscals per a combatre el despoblament al món rural (Tram. 250-00641/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Joaquim Paladella Curto, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 314, 45; esmenes: BOPC, 354, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'impacte de les males pràctiques del grup "G7" de constructores en l'economia catalana i l'Administració (Tram. 250-00749/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 373, 13; esmenes: BOPC, 412, 6)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la loteria "La Dooble" de Loteries de Catalunya (Tram. 250-00777/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 379, 36; esmenes: BOPC, 412, 9)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb la consellera d'Economia i Hisenda sobre els objectius i el pla de treball del seu departament (Tram. 354-00174/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb la consellera d'Economia i Hisenda sobre les línies d'actuació del seu departament (Tram. 354-00176/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director de Loteries de Catalunya davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el joc de loteria La Dooble (Tram. 356-00804/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Marc Balaguer, director executiu de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi del programa d'activitats i els objectius d'Ivàlua pel 2022 (Tram. 356-00813/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Òliva Ritort, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius, els reptes i les actuacions de l'Institut Català de Finances per al 2022 i el mou model de gestió (Tram. 356-00814/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Vilà Marhuenda, director de l'Agència Tributària de Catalunya, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l'Agència el 2022 (Tram. 356-00815/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Riba Colom, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Juan Luis Ruiz López, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.