Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dilluns, 15 de novembre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (Tram. 200-00003/13)

    Departament d'Economia i Hisenda

    Compareixença del Govern per a informar sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en depenen (art. 131.4 RPC)

    (Text presentat: BOPC, 152, 3)