Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 24 d'abril de 2012
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores davant la Comissió de la Infància perquè exposi la seva posició amb relació al pacte nacional per a la infància i l'adolescència (Tram. 356-00615/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les bases del Pacte per a la infància (Tram. 355-00072/09)

  Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Conseller del Departament de Benestar Social i Família

  Sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància (Tram. 356-00648/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.