En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Proposicions de llei

Pàgina 1 de 3

Següent

 • Proposició de llei per a garantir els drets de les persones consumidores en matèria de titularitzacions hipotecàries i creditícies

 • Proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari

 • Proposició de llei de modificació de l'article 8 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l'òrgan de govern

 • Proposició de llei de supressió del recàrrec metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 • Proposició de llei de mesures urgents per a garantir la convivència pacífica a les comunitats de propietaris davant l'ocupació il·legal

 • Proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà

 • Proposició de llei del tercer sector

 • Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural

 • Proposició de llei d'implantació del programa trilingüe d'alternança de llengües i del programa de capacitació intensiva en llengua anglesa per a docents

 • Proposició de llei de modificació de la Llei 34/2020, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous

 • Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen el medi ambient

 • Proposició de llei d'equitat territorial per al desenvolupament sostenible de les àrees rurals

 • Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, i de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran

 • Proposició de llei de modificació de l'article 14 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

 • Proposició de llei d'aprofundiment dels requisits d'incompatibilitat de la condició de membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a garantir-ne la veritable independència

 • Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d'unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència masclista

 • Proposició de llei de deflactació de l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a eliminar-ne els efectes de la inflació

 • Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme

 • Proposició de llei de modificació de l'article 47 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, relativa a les indemnitzacions i els ajuts per a dones víctimes de violència masclista i llurs filles i fills

 • Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Pàgina 1 de 3

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció