En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de reconeixement del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison com a entitat d'interès públic

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 26 de juliol de 2023

El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (La Bonne) neix l'any 2003, com a fruit de les reivindicacions iniciades durant els anys noranta pel moviment feminista de Catalunya perquè l'edifici situat al carrer de Sant Pere Més Baix, número 7, de Barcelona, tornés als usos per als quals va ésser creat per Francesca Bonnemaison: albergar l'Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona, la primera biblioteca pública de dones d'Europa.

La Bonne és, doncs, l'hereva d'un llegat històric de valor incalculable per a Catalunya. Durant els seus cent anys de trajectòria, l'edifici va ésser apartat dels seus objectius fundacionals en el transcurs de la dictadura franquista i, posteriorment, en democràcia. Fou el 1994 quan la historiadora Isabel Segura va trobar el document on constaven els acords presos davant notari, en què s'especificava que la cessió de l'edifici a la Diputació de Barcelona es feia per a continuar l'obra iniciada per l'Institut de Cultura.

Al maig del 2003, gràcies a la reivindicació del moviment feminista i a la unió de més de vuitanta entitats en la reclamació contra aquest greuge històric, l'Associació Promotora del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaion i la Diputació de Barcelona van subscriure un conveni de cessió d'ús d'espais per deu anys prorrogables, per mitjà del qual se cedia la segona planta, posteriorment la tercera i, més endavant, la quarta i la cinquena, i es dotava el projecte d'un import econòmic anual per a garantir-ne el funcionament. Un cop finalitzada la vigència del conveni, l'any 2013, es van aprovar diverses pròrrogues i s'hi van afegir addendes, i, alhora, es va retirar progressivament l'import econòmic anual. La Diputació de Barcelona va iniciar, així, un procés d'inestabilitat incomprensible, procés que es va anar denunciant any rere any, sense que s'aconseguís mai un conveni digne.

Malgrat totes les adversitats, l'any 2023 La Bonne ha celebrat el seu vintè aniversari com a centre de creació cultural feminista consolidat i com a referent indiscutible a Barcelona. Actualment aglutina un centenar d'entitats de l'àmbit de la cultura i els feminismes, té una programació cultural estable i ofereix formació i residències artístiques, tot posant a l'abast de les dones creadores recursos en els àmbits audiovisual, escènic, literari i de recerca. La Bonne és, a més, un espai de trobada dels diferents feminismes, amb el nexe de la cultura, el pensament i l'activisme, i es troba en una fase de creixement. És per tots aquests motius que el Parlament de Catalunya considera que La Bonne no és només un projecte de ciutat, sinó de país.

Actualment, la Diputació de Barcelona no accepta subscriure un nou conveni i demana un nou requisit, la declaració d'utilitat pública, perquè considera que l'immoble no és necessari per a complir una funció de servei públic o un fi d'interès general. Tenint en compte que la llei que regula la cessió i adjudicació d'espais públics (la Llei de l'Estat 33/2003, del 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques) és del 2003 i no s'ha modificat, aquesta demanda no té cap justificació, llevat que es vulgui impedir la continuïtat del Centre de Cultura Francesca Bonnemaison.

Per tot això, el Parlament de Catalunya considera que La Bonne és una entitat d'interès públic i que l'immoble del carrer de Sant Pere Més Baix, número 7, de Barcelona, és imprescindible perquè el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison compleixi la seva funció d'interès públic i d'interès general, com un dels grans vivers del feminisme de la societat civil catalana que garanteix l'accés de totes les dones creadores a recursos de formació públics de qualitat.


Palau del Parlament, 25 de juliol de 2023

Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; Susanna Segovia Sánchez, Portaveu adjunta del GP ECP